Aktiivimalli

Eduskunta on 11.12.2019 hyväksynyt työttömyysturvalain muutokset, joilla aktiivimalli kumotaan. Tämä tarkoittaa sitä, että työttömyyspäivärahan saajien aktiivisuutta ei enää seurata, eikä päivärahaa leikata 31.12.2019 jälkeen.

Aktiivimalli vaikuttaa kuitenkin vielä niihin päivärahoihin, jotka ovat kertyneet vuoden 2019 puolella, vaikka niiden maksupäivä on vuonna 2020.

Aktiivimalli pähkinänkuoressa

1.1.2018 tuli voimaan laki, joka edellyttää päivärahan hakijoilta aktiivisuuden osoittamista työttömyysajalla. Jos päivärahan hakija ei ole ollut lain määrittämällä tavalla aktiivinen, päiväraha pienenee 4,65 %.

Aktiivimallissa työttömyyskassa seuraa hakijan työnhaun aktiivisuutta 65 ansiopäivärahan maksupäivän jaksoissa. Tämä tarkoittaa, että aina, kun päivärahaa on maksettu 65 päivältä, kassa tarkistaa, onko hakija ollut lain määrittämällä tavalla aktiivinen. Jos hakija ei ole ollut aktiivinen vaaditulla tavalla, maksetaan 4,65 % pienempää päivärahaa seuraavalta 65 maksupäivältä.

Riittävää aktiivisuutta on, että 65 maksupäivän jakson aikana täytät jonkin seuraavista edellytyksistä:

 1. Teet töitä työsuhteessa yhteensä vähintään 18 tuntia (opetusalalla vähintään 8 tuntia, palkka työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 211 e/kk, ts. 7,04 e/h).
 2. Ansaitset yritystoiminnasta yhteensä vähintään 245,64 euroa. Tuloina huomioidaan kuukausikohtaiset tulot vähennyskelpoisilla menoilla vähennettyinä.
 3. Osallistut viitenä päivänä työllistymistä edistäviin palveluihin, joita ovat:
  työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu, maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus ja uravalmennus, työkokeilu ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta.
 4. Osallistut viitenä päivänä muihin työvoimaviranomaisen järjestämiin, työllistymistä tukeviin toimiin tai muuhun työvoimaviranomaisen järjestämään työllistymisedellytyksiä parantavaan toimintaan.
 5. Osallistut viitenä päivänä muuhun työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavaan rekrytointia tukevaan toimintaan, esimerkiksi rekrytointikoulutukseen,  jonka ajalta sinulle maksetaan päivärahaa.
 6. Opiskelet sivutoimisesti vähintään viisi päivää. Huom. Samat opinnot voidaan huomioida aktiivisuudessa enintään kuuden kuukauden ajalta.
 7. Opiskelet vähintään 5 päivää ja saat päivärahaa lyhytkestoisten opintojen perusteella.

Yhdistelmiä edellä eritellyistä aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen. Aktiivisuusedellytys on siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä tukeviin toimiin, ei sekä että. Myöskään työllistymistä edistäviä palveluja ei voida laskea yhteen muiden työllistymistä tukevien toimien kanssa.

Työhakemusten lähettäminen tai esimerkiksi oman harkinnan mukaan työllistämistä edistäville kursseille osallistuminen ei riitä täyttämään aktiivisuuden määritelmää.

Työllistymistä tukevista toimista vastaa TE-palvelut. Ota yhteyttä TE-palveluihin, jos haluat kysyä työmahdollisuuksista ja työllistymistä tukevista toimista: www.te-palvelut.fi

Ilmoita hakujaksolla aloittamasi sivutoimiset tai lyhytkestoiset opinnot, kurssit, muut palvelut tai rekrytointia tukevat toimet hakemuksessasi kohdassa ”Opinnot, kurssit ja palvelut”. Ilmoita tiedot palvelun tai opintojen nimestä, kestosta ja järjestäjästä. Sivutoimisia tai lyhytkestoisia opintoja, kursseja, muita palveluja tai rekrytointia tukevia toimia ei tarvitse ilmoittaa päiväkohtaisissa selvityksissä.

Jos olet aloittanut hakujaksolla TE-palvelun (työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, työnhaku- tai uravalmennus, työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta), ilmoita osallistumisesta päiväkohtaisissa selvityksissä.

Aktiivimallin muutokset 1.4.2019 alkaen

Aktiivimallia koskeva asetusmuutos lisää tapoja, joilla työttömyysturvan aktiivisuuden voi täyttää. 1.4.2019 alkaen muuna työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavana rekrytointia tukevana toimintona (edellä kohta 5) pidetään mm.
– rekrytointikoulutusta,
– ammattiliiton, ammattijärjestön, kunnan, kuntayhtymän, Työttömien Keskusjärjestö ry:n, julkista rahoitusta saavien muiden rekisteröityjen yhdistysten tai muiden vastaavien toimijoiden yksin tai yhdessä järjestämää työllistymistä tukevaa toimintaa ja
– työnantajan laissa säädettyä irtisanotuille tarjottavaa koulutusta ja valmennusta.

Aktiivisuusedellytykseen luettavan toiminnan tulee olla työllistymistä tukevaa ja siitä (pl. rekrytointikoulutus) tulee toimittaa todistus kassaan.

Vaikka aktiivimalliin tulee muutoksia 1.4.2019 alkaen, uusia aktiivimallin täyttämisen tapoja ei välttämättä voida lukea heti aktiivisuuteen. Voit täyttää aktiivisuusedellytyksen esim. ammattiliiton järjestämällä palvelulla vasta, kun 65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa 1.4.2019 tai sen jälkeen.

65 maksupäivän jakso

65 maksupäivän jaksoon lasketaan ne päivät, joilta maksetaan ansiopäivärahaa. Tarkastelujakso ei siis kulu esimerkiksi omavastuuajan, taloudellisen etuuden jaksotuksen tai TE-toimiston asettaman karenssin aikana, jolloin päivärahaa ei makseta.

Laskemiseen ei vaikuta se, maksetaanko päiväraha täytenä, työtuloilla soviteltuna tai sosiaalietuudella vähennettynä. Päiväraha pienenee enintään 4,65 %. Yksi maksettu päivä kerryttää jakson laskuria yhdellä päivällä.

Aktiivisuutta edellytetään mallissa myös lisäpäivillä olevilta työnhakijoilta.

Aktiivisuutta ei edellytetä:

– Jos sinulle maksetaan päivärahaa alle 65 päivän yhdenjaksoiselta lomautusjaksolta
– Jos sinulla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus
– Jos työskentelet omais- tai perhehoitajana
– Saat työkyvyttömyyden tai vamman takia jotain muuta etuutta kuin työttömyysetuutta

Päiväraha maksetaan alentamattomana ajalta, jolla aktiivisuutta ei edellytetä.

65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa alusta ja päiväraha maksetaan alentamattomana

 • Kun olet työllistynyt kokoaikatyössä yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan
 • Kun olet työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai sitä vastaavalla tavalla omassa työssäsi yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan
 • Jos ansiopäivärahasi hylätään 80 %:n työaikarajan ylittymisen vuoksi
 • Jos ansiopäivärahasi hylätään tulojen perusteella
 • Jos sinulle on määrätty korvaukseton määräaika tai työssäolovelvoite
 • Kun olet täyttänyt uudelleen työssäoloehdon
 • Kun päätoiminen opiskelusi, jonka ajalta ei ole maksettu päivärahaa, on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 5 päivää

Aktiivimalli lomautetuilla

Jos sinut on lomautettu päivittäistä työaikaasi lyhentämällä
(eli osa päivästä töissä ja osa lomautettuna ja sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa)

Lyhennetylle työpäivälle lomautetut ovat aktiivisuusseurannan piirissä.

Jos sinut on lomautettu kokonaan tai viikoittaista työaikaa lyhentämällä
(eli lomautus on kokonaisia päiviä ja sinulle maksetaan täyttä päivärahaa)

Aktiivimallin aktiivisuusedellytykset eivät koske yhdenjaksoisia alle 65 päivän lomautuksia. Tämä tarkoittaa sinulle lomautettuna sitä, että aktiivisuuttasi seurataan vasta, jos olet saanut päivärahaa yhdenjaksoisesti 64 maksupäivää. 64 päivään lasketaan ne päivät, joilta saat päivärahaa.

Jos lomautuksesi ei ole yhdenjaksoinen, eli olet välillä töissä lomauttaneella työnantajallasi, 64 maksupäivän laskenta alkaa aina alusta, kun palaat päivärahan hakijaksi. Esimerkiksi, jos olet vuoroviikoin lomautettuna ja töissä, 64 maksupäivän laskenta alkaa alusta jokaisen työskentelyviikon jälkeen. Vasta, kun sinulle maksetaan päivärahaa lomautuksen vuoksi ilman katkoja yli 64 päivältä, siirryt lomautettuna aktiivimallin piiriin.

Jos yhdenjaksoinen lomautuksesi pitkittyy ja siirryt aktiivimallin piiriin: aktiivisuusedellytystä ei voi täyttää omalle (lomauttaneelle) työnantajalle tehdyillä yksittäisillä kokonaisilla työpäivillä, koska niiden ajalta ei makseta työttömyyspäivärahaa.

Lue lisää: Usein kysyttyä aktiivimallista