En sammanställning av förändringarna i utkomstskyddet som träder i kraft vid årsskiftet

Från och med 1.1.2018 påverkas de som får inkomstrelaterad dagpenning av förändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Tal för år 2018

Den inkomstrelaterade dagpenningen består av en grunddel som är lika stor som grunddagpenningen, en förtjänstdel som bestäms på basis av lönen samt eventuella förhöjningsdelar. Den inkomstrelaterade dagpenningens grunddel och barnförhöjning hålls år 2018 på samma nivå som år 2017.

Den inkomstrelaterade dagpenningens grunddel är år 2018 32,40 €/dag.

Barnförhöjningar:
1 barn 5,23 €/dag
2 barn 7,68 €/dag
3 barn eller mera 9,90 €/dag

Procentavdraget (det s.k. ArPL-avdraget) från lönen när dagpenningen beräknas är 4,48 %.
Minimilönen för heltidsarbete när man räknar arbetsvillkoret är år 2018 1189 €/månad.

Aktiveringsmodellen

I fortsättningen följer arbetslöshetskassan aktiviteten på den som ansöker om dagpenning i perioder på 65 utbetalningsdagar. Om den som ansöker om dagpenning inte varit aktiv på det sättet som lagen förutsätter så minskar dagpenningen med 4,65 %.

Läs mer om aktiveringsmodellen

Självrisktiden förkortas till 5 dagar

Självrisktiden förkortas från 7 dagar till 5 dagar.

Rörlighetsunderstödet breddas

Rörlighetsunderstödets tillämpningsområde breddas att omfatta deltidsarbete och arbetsrelaterad utbildning. Syftet med rörlighetsunderstödet är att uppmuntra mottagandet av arbete även längre bort från hemmet.

Från och med början av år 2018 kan man få rörlighetsunderstöd även på basis av utbildning som hänför sig till ett arbete som börjar. Man kan även få rörlighetsunderstöd på basis av ett sådant deltidsarbete vars arbetstid understiger 18 timmar i veckan. I deltidsarbete betalas rörlighetsunderstödet för utförda arbetsdagar.

I fortsättningen kan arbetslöshetskassan betala barnförhöjning till rörlighetsunderstödet på samma sätt som till den inkomstrelaterade dagpenningen. Dessutom kan man få en förhöjningsdel till understödet om arbetsplatsen eller platsen där den arbetsrelaterade utbildningen ordnas ligger över 200 kilometer från bostadsorten eller bostadsorten som föregick flytten.

Man kan från och med början av året ansöka om rörlighetsunderstöd även då utbildningen eller arbetet redan börjat. I fortsättningen då man ansöker om rörlighetsunderstöd gäller samma tidsfrist på 3 månader som för inkomstrelaterad dagpenning.

Det blir lättare att inleda företagsverksamhet

Från och med början av året bedömer inte arbets- och näringsbyrån om företagsverksamheten man inlett som arbetslös är en heltidssysselsättning eller bisyssla under de första fyra månaderna räknat från inledandet av företagsverksamheten. Det här betyder att den arbetslösa i fortsättningen kan få inkomstrelaterad dagpenning i åtminstone fyra månader från att han/hon inlett företagsverksamheten. Inkomsten från företagsverksamheten minskar på den inkomstrelaterade dagpenningen i enlighet med bestämmelserna om jämkning.