Regeringen föreslår flera ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. I och med lagändringen förlängs självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa och arbetsvillkoret, barnförhöjningarna och skyddsdelen för förvärvsinkomster slopas och periodisering av semesterersättningen återinförs.

En del av de föreslagna ändringarna skulle träda i kraft i början av nästa år och en del senare nästa år.

Ändringarna i självrisktiden och semesterersättningen skulle träda i kraft i början av året

Med självrisktid avses en period i början av arbetslösheten eller permitteringen, under vilken inkomstrelaterad dagpenning inte betalas ut. Självrisktiden förlängs från fem dagar till sju dagar.

Periodisering av semesterersättningen innebär i sin tur att ersättning för semesterdagar som inte tagits ut i slutet av anställningsförhållandet skjuter upp starten för rätten till inkomstrelaterad dagpenning. En semesterersättning som motsvarar en månadslön senarelägger tidpunkten för rätt till inkomstrelaterad dagpenning med cirka en månad. Periodiseringen gäller semesterersättning som betalas ut efter att ett heltidsarbete som varar mer än två veckor upphört.

Enligt regeringens proposition ska självrisktiden vara sju dagar, om självrisktiden börjar 1.1.2024 eller senare. Semesterersättningen periodiseras om den betalas på basis av ett anställningsförhållande som upphört 1.1.2024 eller senare.

Barnförhöjningar och skyddsdelen skulle slopas i april

Regeringen föreslår att barnförhöjningarna inom utkomstskyddet för arbetslösa och det  skyddade beloppet på 300 euro för arbetsinkomster slopas från och med april. För närvarande varierar barnförhöjningarna mellan 150 och 285 euro per månad, beroende på antalet barn. Skyddsdelen innebär att den som får utkomstskydd för arbetslösa kan förtjäna 300 euro utan att dagpenningen påverkas av lönen eller företagsinkomsten.

Enligt regeringens proposition ska barnförhöjningar inte betalas för arbetslöshetsdagar från och med 1.4.2024. Skyddsdelen beaktas inte vid beräkning av dagpenningens belopp, om ansökningsperioden för inkomstrelaterad dagpenning börjar 1.4.2024 eller senare.

Kravet på inkomstrelaterat arbete skulle fördubblas

Regeringen föreslår att längden på arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning längd fördubblas. I nuläget kan man få inkomstrelaterad dagpenning efter sex månaders arbete. I fortsättningen skulle det krävas ett års arbete.

Samtidigt blir arbetsvillkoret inkomstbaserat, dvs. det euroiseras. I och med euroiseringen bestäms rätten till inkomstrelaterad dagpenning på basis av den utbetalda lönen i stället för antalet arbetade timmar.

Enligt regeringens proposition ska ett längre arbetsvillkor tillämpas om arbetsvillkoret kan omfatta arbete enligt den nya euroiserade modellen för perioden september 2024 eller senare.

Ingen indexhöjning görs inom utkomstskyddet för arbetslösa

Utöver ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har regeringen föreslagit att indexhöjningarna för åren 2024–2027 fryses. När det gäller det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa innebär detta att grunddelen och vändpunkten i utkomstskyddet för arbetslösa förblir på 2023 års nivå.

År 2023 gjordes en icke-indexbaserad tilläggshöjning på 20 procent av barnförhöjningen inom utkomstskyddet för arbetslösa, som är i kraft till utgången av 2023.  Som en följd av detta kommer nivån på barnförhöjningen att sjunka från och med 1.1.2024. Barnförhöjningen minskar med 25–48 euro per månad beroende på antalet barn. Om riksdagen godkänner de ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som regeringen föreslår, upphör utbetalningen av barnförhöjningar helt 1.4.2024.

Avsikten är att regeringen ska lämna en ny proposition med förslag till ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa i februari nästa år. De senare lagändringarna gäller bland annat gradering av inkomstrelaterad dagpenning och slopande av åldersrelaterade undantag.

Mer information:

Uppdaterad informationssida om de ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa som regeringen föreslagit och som man kommit överens om i regeringsprogrammet: Ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa 2024