Kom ihåg att betala medlemsavgiften då arbetet tar slut

Då du är arbetslös eller permitterad ska du komma ihåg att se till att ditt medlemskap i arbetslöshetskassan fortsätter oavbrutet. Du kan få arbetslöshetsdagpenning endast om medlemsavgiften är betald. IAET-kassas medlemsavgift kan inte automatiskt återkrävas från den inkomstrelaterade dagpenningen, utan den måste betalas skilt.

Om din arbetsgivare har betalat medlemsavgiften slutar denna betalning då anställningsförhållandet tar slut. Efter detta måste du själv betala medlemsavgiften. Om du är medlem av arbetslöshetskassan via ett fackförbund måste du själv kontakta förbundet när anställningen slutar.

Endast en medlem av en arbetslöshetskassa har rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Enligt IAET-kassas regler måste man retroaktivt utesluta en medlem ur kassan från början av det kalenderår då medlemsavgifterna är obetald. Eftersom ett fackförbund inte kan utesluta medlemmar från arbetslöshetskassan, måste den anmäla de obetalda medlemsavgiftsräkningarna till IAET-kassa. Då medlemmen fortfarande är arbetslös kan kassan inte fortsätta att betala ut inkomstrelaterad dagpenning så länge räkningarna är obetalda.

Före medlemmen blir utesluten från kassan hör IAET-kassa de medlemmar som fått någon förmån. Dessa medlemmar får ett brev om hörandet. I brevet står för vilken tid och hur mycket inkomstrelaterad dagpenning som har utbetalats. Medlemmen ges en möjlighet att sköta medlemsavgiftsbetalningen. Om medlemmen fortfarande inte betalar sin medlemsavgift inom utsatt tid, blir medlemmen utesluten ur IAET-kassa. När beslutet om uteslutningen vunnit lagakraft kan man inte längre betala medlemsavgiften eller undgå återkravet.

Exempel: Jonas anställningsförhållande med arbetsgivare X har slutat 30.9.2016. Efter denna tidpunkt har arbetsgivaren slutat med att betala medlemsavgiften. Jonas har fått inkomstrelaterad dagpenning fr.o.m. oktober 2016. Om Jonas arbetslöshetskassas medlemsavgift blir obetald fr.o.m. 1.10.2016 trots betalningspåminnelserna, kommer all inkomstrelaterad dagpenning i sin helhet att återkrävas och hans medlemskap i arbetslöshetskassan att avslutas retroaktivt 31.12.2015.