Från och med början av december är det skyddade beloppet av arbetslöshetsskyddet 300 euro igen

Det skyddade beloppet av arbetslöshetsskyddet höjdes till 500 euro genom en tillfällig lagändring i juni 2020. Från och med december återgår skyddsbeloppet till 300 euro igen.

Ändringens ikraftträdande är bundet till början av ansökningsperioden. Detta innebär att det skyddade beloppet på 500 euro gäller när ansökningsperioden börjar senast 30.11.2021. Det skyddade beloppet är 300 euro per månad (279 euro vid jämkning för fyra kalenderveckor) för ansökningsperioder som börjar 1.12.2021 och därefter.

Med skyddat belopp avses inkomst från deltids- eller ströjobb eller inkomster företagsverksamhet som bisyssla som inte påverkar den inkomstrelaterade dagpenningen. För den del som överskrider den skyddade delen minskar lönen dagpenningen med 50 cent per euro i lön. Även inkomst som understiger den skyddade delen samt arbetet som ligger till grund för den ska rapporteras till kassan när man ansöker om dagpenning.

Även villkoren för rörlighetsunderstöd återgår till det normala

Rörlighetsunderstöd kan beviljas när man som arbetslös tar emot ett arbete som ligger långt från den nuvarande hemorten.

Villkoret för rörlighetsunderstöd för arbetsresa till och från arbete har förkortats genom en tillfällig lagändring från tre timmar till två timmar. Ändringen gäller heltidsarbete. Vid deltidsarbete har villkoret för arbetsresa redan tidigare varit två timmar.

Villkoren för rörlighetsunderstöd återgår till det normala och vid heltidsarbete krävs återigen tre timmars pendling från början av december. Ändringens ikraftträdande är bundet till början av anställningen. Man kan få rörlighetsunderstöd vid heltidsarbete för arbetsresa på över två timmar om anställningen börjar senast 30.11.2021. Om anställningen börjar 1.12.2021 eller senare är pendlingsvillkoret återigen tre timmar.

Andra aktuella lagändringar

Jämkning vid företagsverksamhet som bisyssla återgår också till normal handläggning. Detta innebär att inkomster från företagsverksamhet i regel beaktas enligt inkomst i fastställd beskattning. Den tillfälliga ändringen enligt vilken inkomster från företagsverksamhet som bisyssla beaktades enligt förmånstagarens egen anmälan månadsvis, tar slut 30.11.2021.

För närvarande gäller också en tillfällig lagändring enligt vilken den särskilda jämkningsperioden och den beräknade inkomst som hänger samman med den inte tillämpas fram till 30.11.2021. Regeringen har föreslagit att denna tillfälliga lag skulle förlängas och gälla 1.12.2021–31.12.2022.