Arbetsvillkoret ändras 2.9.2024

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras hösten 2024. Ändringen gäller den arbetshistorik som du ska ha för att kunna få inkomstrelaterad dagpenning. I utkomstskyddssammanhang går detta krav under namnet arbetsvillkor. Från och med 2.9.2024 blir arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning dubbelt längre. Det betyder att du i stället för tidigare cirka sex månader nu måste ha ett års arbetshistorik för att kunna få inkomstrelaterad dagpenning.

Samtidigt blir arbetsvillkoret inkomstbaserat. Det innebär att de månader som beaktas i arbetsvillkoret bestäms utifrån din lön. Kalendermånader för vilka du har fått minst 930 euro i lön tjänar in arbetsvillkoret. Arbetsvillkoret kan också uppfyllas genom halva månader, om lönen är mellan 465 och 929 euro.

Om du arbetar 2.9.2024 ändras ditt arbetsvillkor till 12 månader

Det viktigaste att komma ihåg är att arbetsvillkoret ändras till 12 kalendermånader för alla som arbetar 2.9.2024, då lagen träder i kraft, och som får minst 465 euro lön per månad.

Arbetsvillkoret fram till 1.9.2024

Du omfattas fortfarande av det gamla arbetsvillkoret om din senaste arbetsvecka som räknas dig till godo i fråga om inkomstrelaterad dagpenning slutar 1.9.2024 eller tidigare.

Det räcker med att du arbetat cirka ett halvt år för att du ska få inkomstrelaterad dagpenning, om din sista arbetsvecka som räknas dig till godo i fråga om inkomstrelaterad dagpenning slutar 1.9.2024 eller tidigare. I det här fallet omfattas du av det gamla arbetsvillkoret, och du kan få inkomstrelaterad dagpenning om du arbetat minst 18 h per kalendervecka under en period på 26 veckor och varit medlem i en arbetslöshetskassa under denna period.

Arbetsvillkoret fr.o.m. 2.9.2024

Du omfattas av det nya arbetsvillkoret om du arbetar från och med 2.9.2024 och har fått minst 465 euro i lön för arbetet.

I det här fallet kan du få inkomstrelaterad dagpenning om du har arbetat minst 12 kalendermånader, varit medlem i en arbetslöshetskassa under denna period och har tjänat minst 930 euro per månad i lön. Om du tjänar 930 euro per månad, tjänar du in en hel månad som räknas med i arbetsvillkoret. Om du tjänar mellan 465 och 929 euro per månad, tjänar du in en halv månad som räknas med i arbetsvillkoret. Även halva arbetsmånader kan räknas med så att de tjänar in arbetsvillkoret på 12 månader.

Lön/månad Tjänar in arbetsvillkor
minst 930 € en hel månad
465–930 € 1/2 månad
mindre än 465 € tjänar inte in arbetsvillkor

Att det är möjligt att tjäna in arbetsvillkoret också i halva månader kan göra det lättare t.ex. för studerande och deltidsanställda att tjäna in arbetsvillkoret. Det krävs alltid två halva månader för att de tillsammans ska tjäna in en hel månad som räknas med i arbetsvillkoret. De halva månaderna behöver dock inte följa varandra. Det betyder att det är möjligt att tjäna in arbetsvillkoret även med små inkomster. Det är ändå viktigt att veta att den inkomstrelaterade dagpenningens belopp beräknas utifrån dessa löneinkomster.

Lönen beaktas enligt betalningstidpunkten

I det nya arbetsvillkoret beaktas lönen enligt lönens betalningstidpunkt. Om du till exempel gör korttidsjobb för olika arbetsgivare i oktober och november och får lön för alla jobben i december, tjänar du arbetsvillkor endast för december. Undantag från detta är exempelvis bonusar som tjänats under hela året och som sprids ut så att de påverkar under året och som därigenom beaktas enligt den tidpunkt då de tjänats in.

Hur påverkar förändringen dig?

Om du har varit medlem i en arbetslöshetskassa i flera år, arbetat utan avbrott och tjänat mer än 930 euro per månad, kan du vara lugn till sinnes: du har sannolikt tjänat in också det nya arbetsvillkoret på 12 månader.

Om du har arbetat en kortare tid till exempel på grund av studier eller avbrott i arbetskarriären, kan det hända att du inte uppfyller kraven för att få inkomstrelaterad dagpenning.

Exempel:

Du har tjänat in 26 veckor arbete fram till 1.9.2024. Du fortsätter att arbeta fram till slutet av september och blir arbetslös från och med 1.10.2024.

De kalenderveckor som du tjänat in fram till 1.9.2024 räknas om, så att de motsvarar de nya arbetsvillkorsmånaderna. Du har således tjänat in sammanlagt 6,5 arbetsvillkorsmånader till det nya arbetsvillkoret på 12 månader (24 veckor: 4 veckor = 6 mån., 2 veckor = 0,5 mån.).

Om din lön i september är minst 930 euro, tjänar du in en hel arbetsvillkorsmånad. Då har du tjänat in endast 7,5 månader av arbetsvillkoret när du blir arbetslös, vilket innebär att du inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Arbetsvillkorets granskningsperiod är oförändrad

Lagändringen medför ingen ändring i arbetsvillkorets granskningsperiod. Arbetsvillkoret ska även i fortsättningen uppfyllas inom en granskningsperiod på 28 veckor (2 år 4 månader). Arbetet som räknas in i arbetsvillkoret behöver inte vara kontinuerligt. I arbetsvillkoret kan medräknas månader för vilka du fått lön under den föregående perioden på 2 år och 4 månader.

Granskningsperioden kan också förlängas, om du har en godtagbar anledning att vara frånvarande från arbetsmarknaden. Till exempel om du studerat, varit sjukskriven, gjort militär- eller civiltjänst, varit alterneringsledig, haft en stipendieperiod eller vårdat ett barn på högst tre år, kan arbetsmånader beaktas från en längre period. Som längst kan månader från en period på 9 år och 4 månader räknas med i arbetsvillkoret.