Ändringar i den jämkade dagpenningen vid årsskiftet

Det sker ändringar i den jämkade dagpenningen vid årsskiftet. En del av förändringarna har redan varit i kraft som tillfälliga lagar sedan 2020 på grund av coronapandemin, men de tillfälliga lagarna antas nu som permanenta lagar. Ändringarna tillämpas på ansökningsperioder som börjar 1.1.2023 eller senare.

Granskningen av arbetstiden för permitterade som gör en förkortad arbetsdag ändras

Hittills har arbetstiden för permitterade som gör en förkortad arbetsdag granskats per kalendervecka. Nu ändras granskningen av arbetstiden. I fortsättningen kommer arbetstiden att granskas betalningsbaserat per jämkningsperiod, dvs. efter den jämkningsperiod under vilken lönen enligt arbetstimmarna har betalats ut. Jämkningsperioden är 4 kalenderveckor eller en månad.

Granskningen av arbetstiden för permitterade som gör en avkortad arbetsvecka förblir oförändrad, dvs. arbetstiden granskas även i fortsättningen per kalendervecka intjäningsbaserat, dvs. efter när arbetet har utförts.

Den särskilda jämkningsperioden och den kalkylmässiga lönen slopas

Den särskilda jämkningsperioden och den kalkylmässiga lönen slopas permanent. Jämkningsperioden är i fortsättningen alltid 4 kalenderveckor eller en månad. Jämkningsperiodens inkomst och arbetstid beaktas för alla dagar i perioden, inklusive för de dagar för vilka det inte finns någon rätt till förmån. Dessutom kommer den betalningsbaserade jämkningen att göras klarare. När lön har betalats ut under jämkningsperioden avvikande från den normala löneperioden för en längre period än en månad, fördelas arbetsinkomsten och arbetstiden på jämkningsperioder som motsvarar utbetalningen av lönen.

Ändringar i bedömningen av arbetstiden

Du har inte rätt till jämkad dagpenning om arbetstiden överstiger 80 procent av den maximala arbetstiden för en heltidsanställd. Det har ibland varit svårt att bedöma om arbetstiden har överskridits, då arbetsgivaren inte har omsorgsfullt övervakat din faktiska arbetstid. Sådana situationer uppkommer till exempel då lönen inte bygger på arbetstiden.

I fortsättningen har du rätt till jämkad dagpenning också om man av arbetets karaktär och omständigheter kan sluta sig till att tidsgränsen på 80 procent av arbetstiden för heltidsarbete inte överskrids. Enbart minskade inkomster är fortsättningsvis ingen grund för utbetalning av dagpenning, utan rätten till jämkad dagpenning förutsätter att arbetet minskar. Om arbetsgivaren inte begränsar arbetstiden så att den underskrider arbetstiden för heltidsarbete och arbetet inte är av en sådan karaktär att arbetet på grund av omständigheterna endast är tillgängligt i begränsad omfattning, tillämpas inte exceptionell bedömning av arbetstiden. Lagändringen bekräftar den praxis som redan varit i användning, och därför sker det ingen egentlig förändring i behandlingen av ansökningarna.