Soviteltuun päivärahaan muutoksia vuodenvaihteessa

Soviteltuun päivärahaan on tulossa muutoksia vuodenvaihteessa. Osa muutoksista on ollut voimassa jo vuodesta 2020 alkaen koronapandemian vuoksi väliaikaisina lakeina, jotka nyt vahvistetaan pysyviksi. Muutoksia sovelletaan 1.1.2023 tai sen jälkeen alkaviin hakujaksoihin.

Lyhennettyä työpäivää tekevien lomautettujen työaikatarkastelu muuttuu

Lyhennettyä työpäivää tekevien lomautettujen työaikatarkastelua on tähän saakka tehty kalenteriviikoittain. Nyt työaikatarkastelu muuttuu. Jatkossa työaikaa tarkastellaan sovittelujaksoittain maksuperusteisesti, eli sen sovittelujakson mukaan, jonka aikana työtuntien mukainen palkka on maksettu. Sovittelujakso on 4 kalenteriviikkoa tai kuukausi.

Lyhennettyä työviikkoa tekevien lomautettujen työaikatarkastelu pysyy edelleen samana, eli työaikaa tarkastellaan jatkossakin kalenteriviikoittain ansaintaperusteisesti, eli sen mukaan milloin työ on tehty.

Erityisestä sovittelujaksosta ja laskennallisesta palkasta luovutaan

Erityisestä sovittelujaksosta ja laskennallisesta palkasta luovutaan pysyvästi. Sovittelujakso on jatkossa aina 4 kalenteriviikkoa tai kuukausi. Sovittelujakson tulot ja työaika huomioidaan kaikilta jakson päiviltä, myös niiltä päiviltä, joilta ei ole oikeutta etuuteen. Lisäksi selkeytetään maksuperusteista sovittelua. Kun palkkaa on maksettu sovittelujaksolla normaalista palkanmaksujaksosta poiketen kuukautta pidemmältä ajalta, työtulo ja työaika jaetaan sovittelujaksoille, jotka vastaavat palkanmaksua.

Muutoksia työajan arviointiin

Soviteltuun päivärahaan ei ole oikeutta, jos työaika ylittää 80 prosenttia kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Työajan ylitystä on ollut joskus hankala arvioida tilanteissa, joissa työnantaja ei ole tarkkaan seurannut toteutunutta työaikaa. Tällaisia tilanteita on esimerkiksi silloin, kun palkka ei perustu työaikaan.

Jatkossa soviteltuun päivärahaan on oikeus myös silloin, kun työn luonteesta ja olosuhteista voidaan päätellä, ettei kokoaikatyön 80 prosentin aikaraja ylity. Pelkkä tulojen väheneminen ei edelleenkään ole peruste päivärahan maksamiselle, vaan oikeus soviteltuun päivärahaan edellyttää työn vähenemistä. Jos työnantaja ei rajoita työhön käytettyä aikaa alle kokoaikatyön eikä työn luonne ole sellainen, että sitä on olosuhteiden takia tarjolla vain rajoitetusti, ei työajan poikkeuksellista arviointia sovelleta. Lakimuutos vahvistaa jo käytössä olleen käytännön, joten varsinaista muutosta hakemusten käsittelyyn ei tule.