Ändringar gällande den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen från och med 1.4.2019

Framöver kan en ansökan som innehåller arbetstimmar behandlas även om lönen ännu inte har utbetalats. Ändringarna gör det även lättare att ta emot deltidsarbete.

Om du har ett deltidsarbete, ett heltidsarbete som varar i högst två veckor, en affärsverksamhet som bisyssla eller om du har blivit permitterad med förkortad arbetsdag, kan du även få en jämkad inkomstrelaterad dagpenning. För tillfället jämkas den inkomst du har enligt tidpunkten för arbetet, det vill säga utifrån kvalifikationsgrunden. En lagändring träder i kraft 1.4.2019, vilken leder till att inkomster från arbete som utförts efter 1.4.2019 tas i beaktande vid uträkningen av dagpenningen enligt lönens utbetalningsdatum, det vill säga enligt utbetalningsprincipen.

Syftet med ändringen är att minska arbetslöshetens inverkan på uppehället och att minska dröjsmål i utbetalningen av den jämkade dagpenningen, eftersom den relevanta informationen är bättre tillgänglig.

Övergången från jämkning utifrån kvalifikationsgrunden till jämkning enligt utbetalningsprincipen kan tillfälligt försena betalningen, särskilt i april och maj.

När du ansöker om dagpenning, måste arbetstimmarna fortsättningsvis anges enligt tidpunkten för arbetet. Framöver understryks betydelsen av lönespecifikationen eftersom arbetslöshetskassan måste få information om det exakta löneutbetalningsdatumet. Därför bör du kontrollera att löneutbetalningsdatumet syns på den lönespecifikation du har lämnat in till arbetslöshetskassan.

Vid jämkande av dagpenning övergår man alltså till att beakta inkomsten enligt lönens utbetalningsdatum. Uppföljning av aktivitet kommer fortfarande att ske enligt tidpunkten för arbetet, det vill säga utifrån kvalifikationsgrunden. På samma sätt ackumuleras arbetsvillkoret fortfarande enligt den faktiska tidpunkten för arbetet. Därför bör du fortsätta att ange utfört arbete i ansökan enligt tidpunkten för arbetet, även om lönen skulle utbetalas senare.

Trots denna förändring måste en del av jämkningen fortfarande göras utifrån kvalifikationsgrunden. Den vanligaste situationen då det sker är när du har blivit permitterad med förkortad arbetsvecka, och samtidigt har en inkomst från deltidsarbete, ett heltidsarbete som varar i högst två veckor eller en affärsverksamhet som bisyssla. Vid utbetalning av dagpenning kommer din arbetsinkomst i detta fall fortfarande att beaktas enligt tidpunkten för arbetet, och inte enligt lönens utbetalningsdatum.

Exempel:

Du har börjat ett deltidsarbete i april och jobbat i sammanlagt 75 timmar. Lönen utbetalas 15.5. Ansökan för april måste ifyllas enligt den faktiska situationen, så här ska du ange arbete som utförts under april månad. Vid utbetalning av dagpenningen för april beaktas dock inte lönen ännu. I maj arbetar du 50 timmar och lönen utbetalas 15.6. När du ansöker om dagpenning för maj, ska du igen fylla i ansökan enligt den faktiska situationen, det vill säga de arbetstimmar du har jobbat under maj månad. Vid utbetalning av dagpenningen för maj beaktas i jämkningen lönen för april månad, som utbetalades 15.5. Det finns inga arbetstimmar för juni, men vid utbetalning av dagpenningen för juni månad beaktas i jämkningen lönen som utbetalades 15.6.

Exempel:

Du har börjat ett deltidsarbete i april och jobbat i sammanlagt 75 timmar. Lönen utbetalas 30.4. I ansökan för april ska du ange det arbete du utfört under april månad. Eftersom lönen utbetalas i april, tas din inkomst i beaktande vid utbetalning av april månads dagpenning.

Vi kommer att uppdatera vår hemsida med ytterligare information så snart som möjligt.