Tilläggsdagar för utkomstskydd för arbetslösa avskaffas – ersätts av en modell med omställningsskydd för personer som fyllt 55 år

Utbetalningen av tilläggsdagar i utkomstskyddet för arbetslösa upphör gradvis och ersätts av en ny omställningshelhet för personer som fyllt 55 år. Lagändringarna träder i kraft i början av år 2023.

Tilläggsdagarna för utkomstskydd för arbetslösa avskaffas

Inkomstrelaterad dagpenning betalas vanligen i högst 300–500 dagar. Med tilläggsdagar (den s.k. pensionsslussen) avses rätten till inkomstrelaterad dagpenning efter denna maximitid. Rätten till tilläggsdagar förutsätter att den krävda åldern uppnås före utgången av maximitiden. Åldersgränsen är för närvarande 61–62 år, beroende på födelseår.

I och med lagändringen slopas tilläggsdagarna stegvis. Åldersgränsen för tilläggsdagar höjs med ett år för dem som är födda 1963 och 1964, och möjligheten till tilläggsdagar slopas helt för dem som är födda 1965 och senare.

Det innebär att reformen påverkar rätten till inkomstrelaterad dagpenning från och med år 2025, då de som är födda 1963 når den nuvarande åldersgränsen på 62 år för tilläggsdagar. Utbetalningen av tilläggsdagar upphör helt år 2030.

Födelseår Åldersgräns för tilläggsdagar efter ändringen Regeringens förslag till ändring
1957–1960 61 år ingen förändring
1961–1962 62 år ingen förändring
1963 63 år åldersgränsen höjs
1964 64 år åldersgränsen höjs
1965 ingen rätt till tilläggsdagar rätten till tilläggsdagar avskaffas

 

Helhet med omställningsskydd för personer som fyllt 55 år

Det nya omställningsskyddet för personer som fyllt 55 år tas i bruk från och med början av 2023. De som omfattas av systemet för omställningsskydd har rätt till omställningspenning, utbildning och förlängd sysselsättningsledighet:

  • omställningspenningen motsvarar en månadslön
  • utbildning inom omställningsskyddet varar högst 6 månader, och värdet motsvarar lönen för högst 2 månader
  • sysselsättningsledigheten varar 5 dagar längre än vanligt

För att omfattas av omställningsskydd krävs att personen:

  • är uppsagd av produktions- och ekonomiska skäl (visstidsanställning som upphör uppfyller inte villkoret) 1.1.2023 eller senare.
  • fyllt 55 år före tidpunkten för uppsägning
  • varit anställd hos samma arbetsgivare i minst 5 år vid tidpunkten för uppsägningen
  • anmält sig som arbetssökande hos TE-byrån Inom 60 dagar efter uppsägningen.

Med uppsägningsdag avses det datum då meddelande om uppsägning lämnades. Om uppsägningstiden är lång ska man därför anmäla dig hos TE-byrån redan innan arbetslösheten börjar.

Omställningspenning betalas ut av arbetslöshetskassorna och FPA. Omställningspenningen är detsamma oavsett om förmånen betalas av arbetslöshetskassan eller FPA. Omställningspenning betalas från arbetslöshetskassan även om medlemskapet i arbetslöshetskassan har inletts strax före uppsägningen och personen inte har varit medlem tillräckligt länge för att få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning från arbetslöshetskassan.

Omställningspenningen påverkar inte utkomstskyddet för arbetslösa eller andra förmåner, med undantag för utkomststöd. Det förutsätter inte heller arbetslöshet. Förmånen betalas ut även om personen omedelbart skulle anställas hos en annan arbetsgivare.

Omställningsutbildning skaffas av TE-byrån eller NTM-centralen. Deltagande i omställningsutbildning är frivilligt och man kan neka till den utan att förlora utkomstskyddet för arbetslösa.