Bestrida upphävning av anställning

Om din anställning redan har upphört och du är oenig med arbetsgivaren om upphävningen av anställningen eller andra frågor knutna till den, kan du bestrida upphävningen av anställningen. Tvisten kan lösas i domstol eller genom avtal. Arbetsgivaren kan åläggas att betala dig skadestånd om anställningen upphävts olagligt, obetalda löner eller andra ersättningar.

Ditt fackförbund kan hjälpa dig med bestridandet om anställningen har avslutats olagligt.

Bestridandet kan lösas genom förlikningsavtal eller domstols beslut. Om det i domstols beslut eller avtal mellan parterna konstateras att upphävningen av din anställning är olaglig, kan arbetsgivaren förpliktas att betala skadestånd eller annan kompensation till dig. Detta skadestånd och dessa kompensationer anses inte vara ekonomiska förmåner och periodiseras därför inte.

Ibland löses tvisten utan att ställning tas till upphävandet av anställning, men du får ändå en ersättning för en uppgörelse. En sådan ersättning är kopplad till att anställningen avslutas och ska sålunda periodiseras från och med när anställningen avslutas.

Om du har bestridit att din anställning har avslutats ska du informera kassan om detta. Skicka exempelvis en kopia av förlikningsavtalet eller domstolens beslut när tvisten har lösts. Att bedöma huruvida det handlar om skadestånd eller förmån som ska periodiseras hör till kassans uppgift.