Bestrida upphävning av anställning

Om din anställning redan har upphört och du är oenig med arbetsgivaren om upphävningen av anställningen eller andra frågor knutna till den, kan du bestrida upphävningen av anställningen. Även en permittering kan bestridas. Tvisten kan lösas i domstol eller genom avtal. Arbetsgivaren kan åläggas att betala skadestånd till dig för olaglig uppsägning eller permittering, obetald lön eller andra ersättningar.

Du kan få hjälp med ett bestridande av ditt fackförbund, om du misstänker att din anställning har sagts upp olagligt eller det inte har funnits grund för en permittering.

Bestridandet kan lösas genom förlikningsavtal eller domstols beslut. Om det i domstols beslut eller avtal mellan parterna konstateras att upphävningen av din anställning är olaglig, kan arbetsgivaren förpliktas att betala skadestånd eller annan kompensation till dig. Om det gäller skadestånd eller denna typ av ersättning påverkar de inte tidpunkten för utbetalning av den inkomstrelaterade dagpenning som kassan betalar eller de belopp som betalats ut.

Om du har fått dagpenning från kassan och du får skadestånd, samordnas dagpenningen och skadeståndet i enlighet med arbetsavtalslagen. Det innebär att den del av skadeståndet som beräknats på basis av den inkomstrelaterade dagpenning du får betalas till Sysselsättningsfonden och resten till dig. Mer information om samordning finns på Sysselsättningsfondens webbplats.

Ibland löses tvisten utan att ställning tas till upphävandet av anställning, men du får ändå en ersättning för en uppgörelse. En sådan ersättning är kopplad till att anställningen avslutas och ska sålunda periodiseras från och med när anställningen avslutas.

Om du har bestridit att din anställning har avslutats ska du informera kassan om detta. Skicka exempelvis en kopia av förlikningsavtalet eller domstolens beslut när tvisten har lösts. Att bedöma huruvida det handlar om skadestånd eller förmån som ska periodiseras hör till kassans uppgift.