Övriga frågor (vanliga frågor)

På den här sidan hittar du svar på de vanligaste frågorna gällande olika ämnen.

Arbetslöshetskassorna betalar inte strejkbidrag. Förbund betalar strejkbidrag till sina medlemmar som har deltagit i strejken, betalat sina medlemsavgifter och som arbetar på arbetsplatser som berörs av strejken. Kontakta ditt förbund om du har frågor om strejkbidrag.

Om du är förhindrad att arbeta på grund av en strejk, beror din rätt till dagpenning under strejken på om strejken har ett beroendeförhållande till dina anställnings- eller arbetsvillkor, dvs. om syftet med strejken är att åstadkomma förändringar som också påverkar dig.

Om strejken inte stävar till att förändra är dina anställnings- eller arbetsvillkor, kan du ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning för den tid av strejken som du inte får lön för. Innan du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning måste du anmäla dig till arbets- och näringsbyrån. Du behöver också ett intyg från din arbetsgivare över den tid för vilken du får lön under strejken.

Arbetslöshetskassan lämnar in betalningsuppgifter för alla som får dagpenning till Pensionsskyddscentralen en gång per år i februari. Dessutom kan ett pensionsförsäkringsbolag när som helst via ETK skicka in en elektronisk begäran om överföring av uppgifterna. Begäran om uppgifterna besvaras fyra gånger i veckan.

Om du studerar på heltid kan kassan inte betala dig inkomstrelaterad dagpenning. Detta gäller också bland annat under studiernas sommarlovstider. Om du däremot studerar på deltid finns inget hinder för utbetalning av dagpenning. Arbets- och näringsbyrån ger ett utlåtande till kassan huruvida dina studier är att betrakta som studier på heltid eller deltid. Kontakta arbets- och näringsbyrån för att få ett utlåtande.

Observera att studiestöd eller vuxenutbildningsstöd inte kan erhållas under samma tid som inkomstrelaterad dagpenning. Om du får dessa förmåner rekommenderar vi att du kontaktar betalaren av dem redan innan du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning. På så vis undviker du eventuella återkrav.

Mer information om studier under Studier och sysselsättningsfrämjande service.

Kassan erbjuder inte juridisk rådgivning i anställningsfrågor. Kassan ger råd och vägledning i frågor som handlar om ansökning om inkomstrelaterad dagpenning och annat som är relevant för kassans verksamhet.

Om du är medlem i ett fackförbund rekommenderar vi dig att kontakta ditt fackförbund. Förbunden erbjuder ofta sina medlemmar rådgivning i anställningsfrågor.

On du inte är medlem i ett fackförbund, läs mer t. ex. Första sidan - Tyosuojelu.fi - Arbetarskyddsförvaltningen

Pension tjänas in även under perioder då du får inkomstrelaterad dagpenning eller alterneringsersättning.

Du kan be ditt pensionsbolag om närmare information om hur pension tjänas in och läsa mer på webbplatsen Työeläke.fi: Hur stor blir pensionen?

Ditt pensionsbolag får uppgifter om förmånsperioder automatiskt via inkomstregistret.

Du behöver inte informera arbetslöshetskassan om förändringar i anställningar om du inte ansöker om inkomstrelaterad dagpenning Vi behöver dina uppgifter först när du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att meddela det egna fackförbundet om förändringar i anställning. Kontakta ditt fackförbund vid behov.

Den sjukdagpenning som FPA betalar är den primära förmånen för sjukdomstid. Om sjukdomen är kortvarig, eller kortare än självrisktiden för FPA:s sjukdagpenning, betalar kassan normal dagpenning för sjukdomstiden. Vid längre sjukledighet ska man ansöka om sjukdagpenning från FPA. Arbetslöshetskassan kan betala dagpenning för FPA:s självrisktid om du har fått inkomstrelaterad dagpenning omedelbart före insjuknandet.

Informera även arbets- och näringsbyrån om insjuknandet. Ange FPA:s självrisktid i ansökan till kassan om inkomstrelaterad dagpenning.