Ansökan om dagpenning (vanliga frågor)

 

Ersättningar från arbete som valförrättare eller rösträknare är i regel inkomster som beaktas vid avräkning av jämkad dagpenning. Läs mer om jämkad dagpenning här.

För att du ska få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning ska du uppfylla medlemsvillkoret och arbetsvillkoret. Du ska ha varit

  • medlem i en arbetslöshetskassa i minst 26 veckor och
  • arbetat minst 18 timmar per vecka under 26 kalenderveckor (må - sö) som en medlem i en arbetslöshetskassa.

Obs: Längden på arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning fördubblas i september 2024. Samtidigt blir arbetsvillkoret inkomstbaserat, dvs. det euroiseras.  Läs mer:  Ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa 2024

Läs mer: Förutsättningar för inkomstrelaterad dagpenning.

Anmäl dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån senast den första dagen du är utan arbete eller permitterad. Du betraktas som arbetslös först från och med den dag du anmäler dig som arbetssökande. När det har gått 2 veckor av din jobbsökningstid kan du skicka den första ansökan till kassan. Bifoga även de bilagor som behövs.

Läs även Ansök om arbetslöshetsdagpenning.

Du får karens, det vill säga tidsperiod utan ersättning, om du exempelvis säger upp dig från ditt arbete utan att ha ett arbetskraftspolitiskt godtagbart skäl. Karensen bestäms av arbets- och näringsbyrån, och beslutet är bindande för kassan.

Karens förväxlas ofta med kassans självrisktid. Självrisktid tillämpas exempelvis när dagpenning ansöks om första gången. Självrisktiden motsvarar 5 hela arbetsdagar (7 dagar om självrisktiden börjar den 1 januari 2024 eller senare), för vilka annars dagpenning skulle betalas. Självrisktiden börjar först efter karensperioden eller periodiseringstiden för en ekonomisk förmån som arbetsgivaren betalats.

Om du ingår ett avtal med din arbetsgivare om att anställningen ska upphöra ger arbets- och näringsbyrån ett utlåtande huruvida tillvägagångssättet ska leda till karens. Utlåtandet är bindande för kassan. Om arbetsgivaren i samband med att anställningen upphör ger dig en ersättning, frivillig eller baserad på ett gemensamt avtal mellan er, kommer ersättningen att periodiseras från och med när anställningen upphör. Periodiseringstid förbrukas parallellt med karenstid. Läs mer: Periodisering

Anmäl dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån och skicka en ansökan om dagpenning till kassan. Du får då en uppskattning om hur mycket du kommer att få i dagpenning och information om från och med vilken tidpunkt du är berättigad till dagpenning. Vi undersöker de omständigheter som påverkar din dagpenning endast i samband med en ansökan. Du kan uppskatta beloppet på din dagpenning med Dagpenningsräknaren.

Mer detaljerade instruktioner finns under Ansök om arbetslöshetsdagpenning.

Nästa gång du ansöker om dagpenning ska du ange i ansökan att du deltar i sysselsättningsfrämjande tjänst. Eventuell förhöjning av dagpenning och kostnadsersättning betalas automatiskt enligt utlåtande och behöver inte sökas separat. Kassan får automatiskt ett arbetskraftspolitisk utlåtande.

Efter moderskaps-/föräldraledigheten kan du ansöka om dagpenning på nytt. Du har rätt till dagpenning ifall övriga villkor uppfylls, om

  • den maximala utbetalningstiden på 300, 400 eller 500 dagar inte har uppnåtts,
  • du har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån direkt efter moderskaps-/föräldraledigheten och
  • du har varit medlem i kassan utan avbrott.

Bifoga FPA:s beslut om moderskaps-/föräldraledighetstiden till din ansökan som dagpenning. Om du eller din partner får eller har ansökt om hemvårdsstöd för tiden efter moderskaps-/föräldraledigheten ska du bifoga förfrågan om stöd för hemvård av barn till ansökan.

Du kan skicka den första ansökan till kassan när du har varit arbetslös i 2 veckor. eKommunikation låter dig fylla i en första ansökan, eftersom det har gått mer än 6 månader mellan ansökningarna. Ansök därefter om dagpenning i perioder om minst 4 veckor i form av en fortsatt ansökan eller snabbansökan.

Anmäl dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån senast den första arbetslöshetsdagen. Du kan ansöka om dagpenning i perioder om minst 4 veckor. Skicka till kassan en kopia av anställningsavtalet som bilaga till ansökan. Skicka också meddelandet om uppsägning om du hade en tillsvidareanställning. Löneuppgifterna får vi från inkomstregistret.

Kassan följer upp upparbetningen av arbetsvillkoret. Om ditt arbetsvillkor inte har uppfyllts på nytt efter en arbetsperiod, betalas samma dagpenning som innan arbetsperioden och ingen ny självrisktid tillämpas. Maximitiden börjar inte heller om från början.

När du uppfyller arbetsvillkoret igen börjar maximitiden löpa från början. Arbetsvillkoret uppfylls när du har upparbetat 26 kalenderveckor i ett eller flera arbeten där arbetstiden är minst 18 timmar per kalendervecka inom en 28 månaders granskningsperiod.

Dagpenningen räknas om och självrisktid tillämpas om du uppfyller arbetsvillkoret och en ny maximitid för dagpenning börjar löpa mer än ett år efter att den tidigare maximitiden började löpa och självrisktid tillämpades vid den tidpunkten. Efter att du har skickat ansökan om dagpenning till kassan, undersöker kassan de omständigheter som påverkar din dagpenning och informerar dig.

Om du använder dagpenningens tilläggsdagar och ska gå i förtida ålderspension skriver arbetslöshetskassan ut ett intyg om dagpenningens tilläggsdagar. Intyget behöver du när du ansöker om pension. Du får intyget på begäran. Vi skickar intyget till dig och du ska själv lämna in det till pensionsförsäkringsbolaget.

Ansök om ålderspension på förhand hos ditt pensionsförsäkringsbolag. Den beviljas inte retroaktivt. Mer information om hur du ansöker om pension får du av ditt pensionsförsäkringsbolag eller Pensionsskyddscentralen.

Du har rätt att få inkomstrelaterad dagpenning för tilläggsdagar fram till slutet av den månad som du fyller 65 år. Medlemskapet i kassan avbryts inte automatiskt när pensionen börjar, utan du ska meddela kassan att du vill avsluta medlemskapet. Läs mer: När medlemskapet upphör

Du behöver inte separat ansöka om tilläggsdagar utan du kan skicka som vanligt ansökningar till arbetslöshetskassan. Handläggaren undersöker automatiskt om du har rätt till tilläggsdagar när maximitiden på 500 dagar uppfylls. Inget separat beslut fattas om tilläggsdagar. Uppgifter om att maximitiden på 500 dagar överskridits visas av betalningsmeddelandet och framgår i eKommunikationen under Lägesinformation.

Mer information om tilläggsdagar finns här: Dagpenningperiodens längd - Tilläggsdagar

Informera arbets- och näringsbyrån om att du har fått ett nytt jobb. Om du börjar ett heltidsarbete som varar längre än 2 veckor kan du ansöka om dagpenning fram till att jobbet börjar. Ansökan om dagpenning kan i detta fall skickas för en kortare tid än vanligt, eller direkt efter den sista arbetslöshetsdagen.

Du behöver inte skicka uppgifter om det nya heltidsarbetet till kassan. Om du senare ansöker om dagpenning efter att heltidsarbetet har upphört ska du i samband med den fortsatta ansökan bifoga en kopia av anställningsavtalet. Lämna också in meddelandet om uppsägning, om du hade en tillsvidareanställning. Löneuppgifterna får vi från inkomstregistret.

Du kan anmäla att du går i pension vid din sista ansökan eller med ett meddelande via eKommunikationen. Vill du avsluta ditt medlemskap i kassan så att det upphör vid början av din pensionering ska du alltid skicka in en skriftlig anmälan till kassan. En utträdesanmälan kan skickas in till kassan med en elektronisk utträdesanmälan eller med ett fritt formulerat meddelande via eKommunikationen.