Jag har tidigare fått arbetslöshetsdagpenning från kassan. Jag arbetade några månader men arbetet tog slut. Hur ska jag gå till väga? Kommer min dagpenning att ändras? Kommer en ny självrisktid att tillämpas?

Anmäl dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån senast den första arbetslöshetsdagen. Du kan ansöka om dagpenning i perioder om minst 4 veckor. Skicka till kassan en kopia av anställningsavtalet som bilaga till ansökan. Skicka också meddelandet om uppsägning om du hade en tillsvidareanställning. Löneuppgifterna får vi från inkomstregistret.

Kassan följer upp upparbetningen av arbetsvillkoret. Om ditt arbetsvillkor inte har uppfyllts på nytt efter en arbetsperiod, betalas samma dagpenning som innan arbetsperioden och ingen ny självrisktid tillämpas. Maximitiden börjar inte heller om från början.

När du uppfyller arbetsvillkoret igen börjar maximitiden löpa från början. Arbetsvillkoret uppfylls när du har upparbetat 26 kalenderveckor i ett eller flera arbeten där arbetstiden är minst 18 timmar per kalendervecka inom en 28 månaders granskningsperiod.

Dagpenningen räknas om och självrisktid tillämpas om du uppfyller arbetsvillkoret och en ny maximitid för dagpenning börjar löpa mer än ett år efter att den tidigare maximitiden började löpa och självrisktid tillämpades vid den tidpunkten. Efter att du har skickat ansökan om dagpenning till kassan, undersöker kassan de omständigheter som påverkar din dagpenning och informerar dig.