Arbeta i en internationell organisation eller en på EU-byrå

Med ett undantag gäller samma regler för arbete i en internationell organisation som för annat arbete i utlandet. Undantaget gäller huruvida man kan anse att arbetet räknas som tid som förlänger granskningsperioden för arbetsvillkoret.

Internationella organisationer delas in två olika kategorier när det handlar om utkomstskydd för arbetslösa.

1. Organisationer, i vilkas verksamhet Finland deltar. Exempel på sådana organisationer är FN och dess fackorgan, EU, OECD, GATT, Världsbanken, Europarådet, Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet.

Arbete i dylika internationella organisationer räknas som tid som förlänger granskningsperioden. Granskningsperioden kan förlängas högst 7 år. Arbetet kan dock inte beaktas i arbetsvillkoret.

Om du blir arbetslös efter att ha arbetat i en internationell organisation enligt alternativ 1 ska du till KOKO-kassa lämna in uppgifter om ditt arbete i organisationen och uppgifter om det arbete du hade innan du arbetade i organisationen. I detta fall beräknas dagpenningens storlek utifrån det arbete du hade innan du arbetade i organisationen. Kravet är att arbetet ryms inom granskningsperioden, som kan förlängas med högst 7 år (totalt 9 år och 4 månader).

Arbetet som FN:s fredsbevarare anses vara ett vanligt arbete som utförs i Finland och som uppfyller arbetsvillkoret, eftersom Försvarsmakten är fredsbevararnas arbetsgivare.

Ibland kan den organisation eller EU-byrå där du har arbetat betala ett tilläggsstöd vid arbetslöshet. Glöm inte att uppge för kassan alla de förmåner du får. Kassan utreder sedan om förmånerna påverkar dagpenningen.

2. Organisationer som är internationella, men ändå landspecifika. Exempel på sådana organisationer är Internationella Röda Korset och vänskapsföreningar mellan Finland eller annan stat.

Arbete i dylika internationella organisationer räknas inte som tid som förlänger granskningsperioden. Arbetet kan dock vara av sådan natur att det beaktas i arbetsvillkoret.

Om du blir arbetslös efter att ha arbetat i en internationell organisation enligt alternativ 2, läs instruktionerna gällande arbete i EU-området, Norden eller i andra länder och agera utifrån dem.