Kansainvälisessä järjestössä tai EU-virastossa työskentely

Työskentelyyn kansainvälisessä järjestössä pätee yhtä poikkeusta lukuun ottamatta samat säännöt kuin muihin ulkomailla tehtyihin töihin. Poikkeus muihin ulkomailla tehtyihin töihin on siinä, voidaanko työtä katsoa työssäoloehdon tarkastelujaksoa pidentäväksi ajaksi.

Kansainväliset järjestöt jaetaan työttömyysturvan kannalta kahteen eri kategoriaan.

1. Järjestöt, joiden toimintaan Suomi osallistuu. Tällaisia järjestöjä ovat mm. YK ja sen erityisjärjestöt, EU, OECD, GATT, Maailmanpankki, Euroopan neuvosto, Pohjoismaiden Ministerineuvosto ja Pohjoismaiden neuvosto.

Työskentely tällaisissa kansainvälisissä järjestöissä katsotaan tarkastelujaksoa pidentäväksi ajaksi. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää korkeintaan 7 vuotta. Työtä ei kuitenkaan voida ottaa huomioon työssäoloehdossa.

Jäätyäsi työttömäksi oltuasi työssä vaihtoehdon 1 mukaisessa kansainvälisessä järjestössä, toimita KOKO-kassaan tiedot työstäsi järjestössä sekä tiedot työstä ennen järjestössä työskentelyä. Päivärahasi suuruus lasketaan näissä tapauksissa työstä ennen järjestössä työskentelyä, jos työ mahtuu enimmillään 7 vuodella pidennetyn (yhteensä 9 vuotta 4 kuukautta) tarkastelujakson sisään.

Työ YK:n rauhanturvaajana katsotaan normaaliksi Suomessa tehdyksi työssäoloehdon täyttäväksi työksi, koska rauhanturvaajien työnantaja on Puolustusvoimat.

Joskus sinulle voidaan maksaa työttömyydestä johtuvaa lisätukea siitä järjestöstä tai EU-virastosta, jossa olet työskennellyt. Muista ilmoittaa kaikki saamasi etuudet kassalle. Kassa tutkii, onko etuuksilla vaikutusta saamaasi päivärahaan.

2. Järjestöt, jotka ovat kansainvälisiä, mutta silti maakohtaisia. Tällaisia järjestöjä ovat mm. Kansainvälinen Punainen Risti ja Suomen tai toisen valtion välinen ystävyysseura.

Työskentelyä tällaisissa kansainvälisissä järjestöissä ei voida katsoa tarkastelujaksoa pidentäväksi ajaksi. Työ voi kuitenkin olla sellaista, joka otetaan huomioon työssäoloehdossa.

Jäätyäsi työttömäksi oltuasi työssä vaihtoehdon 2 mukaisessa kansainvälisessä järjestössä, tutustu toimintaohjeisiin koskien EU-alueella, Pohjoismaassa tai muussa maassa tehtyä työtä ja toimi niiden perusteella.