Den som ansöker om dagpenning måste visa att han/hon är aktiv – annars minskar dagpenningen med 4,65%

1.1.2018 trädde en ny lag i kraft som förutsätter att de som ansöker om dagpenning måste visa att de varit aktiva under arbetslöshetsperioden. Om den som ansöker om dagpenning inte varit aktiv på det sättet som lagen förutsätter så minskar dagpenningen med 4,65%.

Aktiveringsmodellen i ett nötskal

I aktiveringsmodellen följer arbetslöshetskassan ansökarens aktivitet beträffande arbetssökningen i perioder på 65 utbetalningsdagar för inkomstrelaterad dagpenning. Det här betyder att alltid då dagpenning har utbetalats för 65 dagar kontrollerar kassan om ansökaren varit aktiv på det sättet som lagen förutsätter. Om den sökande inte varit aktiv på det sätt som förutsätts utbetalas dagpenningen under de 65 följande utbetalningsdagarna nedsatt med 4,65%.

Tillräcklig aktivitet är att du under perioden på 65 utbetalningsdagar:

 • arbetar i anställningsförhållande sammanlagt minst 18 timmar (inom undervisningssektorn minst 8 timmar) eller
 • tjänar in sammanlagt minst 241,04 euro från företagsverksamhet eller
 • deltar i fem dagar i åtgärder som stöder sysselsättningen och som arbets- och näringsbyrån fastställt.

Som åtgärder som stöder sysselsättningen räknas till exempel arbetskraftsutbildning, jobbsökarträning, frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån och deltagande i rekryteringsprövning. Skickade av arbetsansökningar eller till exempel deltagande i sysselsättningsfrämjande kurser enligt eget övervägande räcker inte för att uppfylla kravet på aktivitet.

TE-tjänsterna ansvarar för åtgärder som stöder sysselsättningen. Kontakta TE-tjänsterna om du vill fråga om arbetsmöjligheter och sysselsättningsfrämjande service: www.te-tjanster.fi

Om du deltar i åtgärder för att stöda sysselsättningen som är fastställda av arbets- och näringsbyrån, meddela namnet på servicen i din ansökan om dagpenning till IAET-kassa. IAET-kassa frågar vid behov om tilläggsinformation.

Kombinationer av sätten att visa aktivitet kan inte räknas ihop. Kravet på aktivitet måste således uppfyllas till exempel genom att antingen arbeta eller genom deltagande i sysselsättningsfrämjande service, inte både och.

Perioden på 65 utbetalningsdagar

De dagar då inkomstrelaterad dagpenning utbetalas räknas in i perioden på 65 utbetalningsdagar. Det att dagpenningen utbetalas till fullt belopp, jämkad på grund av arbetsinkomst eller minskad på grund av en social förmån påverkar inte på uträkningen. Dagpenningen minskar högst med 4,65%. En utbetald dag ökar på periodens räknare med en dag.

Den första granskningsperioden börjar 1.1.2018. Men andra ord granskas aktiviteten för första gången när personen har fått dagpenning efter 1.1.2018 för 65 dagar, alltså tidigast i början av april.

Enligt modellen krävs det också att de arbetssökande som får dagpenning för tilläggsdagar är aktiva.

Aktivitet förutsätts inte:

 • om du har en anhängig ansökan om invalidpension
 • om du arbetar som en närstående- eller familjevårdare
 • om du får någon annan social förmån än arbetslöshetsförmån som är beviljad på basis av arbetsoförmåga eller skada
 • om du får dagpenning för en sammanhängande permitteringsperiod som varar under 65 dagar

Dagpenningen utbetalas utan nedsättning under den tid då det inte krävs att man är aktiv.

Granskningsperioden på 65 utbetalningsdagar börjar om från början och dagpenningen utbetalas utan nedsättning:

 • när du har varit sysselsatt i heltidsarbete längre än två veckor utan avbrott
 • när du varit sysselsatt på heltid som företagare eller på motsvarande sätt i eget arbete längre än två veckor utan avbrott
 • om du fått avslag på den inkomstrelaterade dagpenningen på grund av att arbetstiden överstiger 80%
 • om du fått avslag på den inkomstrelaterade dagpenningen på grund dina inkomster
 • om du har ålagts en tid utan ersättning eller skyldighet att vara i arbete
 • när du uppfyllt arbetsvillkoret på nytt

Aktiveringsmodellen för permitterade

Om du är heltidspermitterad eller permitteringen innebär att din veckoarbetstid har förkortats
(det vill säga du är permitterad hela dagar och dagpenning till fullt belopp utbetalas till dig)

Aktiveringsmodellens aktivitetsförutsättningar gäller inte sammanhängande permitteringsperioder på under 65 dagar. Som permitterad innebär detta att din aktivitet kontrolleras först om du har fått dagpenning utan avbrott för 64 utbetalningsdagar från och med 1.1.2018. I perioden på 64 dagar inräknas de dagar för vilka du fick dagpenning.

Om din permittering inte är sammanhängande, d.v.s. du arbetar emellanåt för arbetsgivaren som permitterat dig, börjar räkningen av 64 utbetalningsdagar alltid från början då du återvänder till att ansöka om dagpenning. Till exempel, om du arbetar varannan vecka och är permitterad varannan vecka börjar räkningen av 64 utbetalningsdagar om från början efter varje arbetsvecka. Först om dagpenning utbetalas till dig utan avbrott för över 64 dagar på grund av permitteringen omfattas du som permitterad av aktiveringsmodellen.

Om din sammanhängande permittering drar ut på tiden och du övergår till att omfattas av aktiveringsmodellen: aktivitetsförutsättningen kan inte uppfyllas genom att du arbetar enstaka hela arbetsdagar för din arbetsgivare (som permitterat dig) eftersom arbetslöshetsdagpenning inte utbetalas för dessa dagar.

Om permitteringen innebär att din dagliga arbetstid har förkortats
(det vill säga du arbetar en del av dagen och är permitterad en del av dagen och jämkad dagpenning utbetalas till dig)

De personer som är permitterade med förkortad arbetsdag omfattas av aktivitetsuppföljningen.

Läs mera: Frågor och svar om aktiveringsmodellen