Ansiosidonnaisen porrastus alkaisi vaikuttaa etuuksiin marraskuussa

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista. Saman lakimuutoksen myötä luovuttaisiin osasta ikäsidonnaisia poikkeuksia, eikä ansiopäivärahaoikeutta voisi enää kerryttää palkkatuetussa työssä.

Lakimuutosta koskevat tiedot perustuvat hallituksen esityksen luonnokseen. Lakimuutoksen sisältö tai voimaantuloa koskevat tiedot voivat muuttua ennen eduskuntakäsittelyn alkua tai eduskuntakäsittelyn aikana.

Porrastus leikkaisi satoja euroja

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan etuuden määrä laskisi 40 etuuspäivän jälkeen 20 prosenttia ja 170 etuuspäivän jälkeen 25 prosenttia. 40 etuuspäivää tarkoittaa noin kahta kuukautta ja 170 etuuspäivää noin kahdeksaa kuukautta.

Luonnoksen mukaan porrastus koskisi henkilöitä, joiden päivärahan suuruus lasketaan niin, että mukana on 2.9.2024 lukien tehdyn työn palkkoja.

Muutos tulisi kuitenkin voimaan siten, että se ei vaikuttaisi jo alkaneeseen päivärahakauteen.

Käytännössä muutos alkaisi vaikuttaa etuuksiin marraskuussa. Tällöin ensimmäisille porrastuksen piiriin kuuluville on ehtinyt kertyä 40 etuuspäivää.

Osittain työllistyneillä porrastus tulisi myös vastaan hieman muita myöhemmin. Tämä johtuu siitä, että osittaisessa työssä päivärahakauden päivät kertyvät hitaammin.

Muutos koskisi esitysluonnoksen mukaan myös ansiosidonnaisen lisäpäivillä olevia (ns. työttömyysputki tai eläkeputki), osittain työllistyneitä ja yrittäjän ansiopäivärahaa saavia.

Porrastus leikkaisi ansiosidonnaisesta satoja euroja kaikissa tuloluokissa:

Työttömyyttä edeltänyt palkka Täysi ansiopäiväraha 20 %:n porrastuksen vaikutus 25 %:n porrastuksen vaikutus
       1 500 €        1 090 € –     218 € –     272 €
       2 000 €        1 306 € –     261 € –     327 €
       2 500 €        1 523 € –     305 € –     381 €
       3 000 €        1 739 € –     348 € –     435 €
       3 500 €        1 956 € –     391 € –     489 €
       4 000 €        2 094 € –     419 € –     523 €

Ansiosidonnaisen kertyminen palkkatuetussa työssä loppuisi

Esitysluonnoksen mukaan palkkatuettu työ ei jatkossa kerryttäisi ansiosidonnaisen työssäoloehtoa.

Ainoastaan alentuneesti työkykyisen työllistämiseksi solmitulla palkkatuetulla työllä voisi kerryttää oikeuden ansiosidonnaiseen. Tällöinkin hyväksi voitaisiin lukea vain osa työkuukausista. Ansiopäivärahaoikeuden kerryttämiseen alentuneesti työkykyisen palkkatukityössä kestäisi jatkossa yli kaksi vuotta.

Palkkatuettua työtä koskevat muutokset koskisivat työsuhteita, jotka alkavat 2.9.2024 tai sen jälkeen.

Osasta ikäsidonnaisista poikkeussäännöksistä luovuttaisiin

Esitysluonnoksen mukaan luovuttaisiin osasta ikäsidonnaisista työttömyysturvan poikkeussäännöksistä. Poikkeussäännöt koskevat ikääntyneiden työnhakijoiden oikeutta päästä työllistämisvelvoitteen piiriin, kerryttää ansiopäivärahaoikeutta työllistymistä edistävässä palvelussa ja ikääntyneitä työnhakijoita koskevia päivärahan tason suojauksia.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi, että nykyinen säännös 58 vuotta täyttäneen henkilön päivärahan tason  suojasta kumottaisiin. Eli päivärahan perusteena oleva palkka laskettaisiin uudelleen jos henkilö jää uudestaan työttömäksi, vaikka se pienentäisi työttömyyspäivärahaa.

Ikääntyneitä koskevia tason suojia ei sovellettaisi, jos ansiosidonnaista maksettaisiin 2.9.2024 tai sen jälkeen tehdyn työn perusteella.

Lisätietoja:

STM:n lakimuutosta koskeva hankesivu: STM063:00/2023

Lue lisää työttömyysturvan vuoden 2024 muutoksista koostesivulta Työttömyysturvan muutokset 2024