Työhistoriaan perustuvan korotusosan maksaminen päättyi

Korotetun ansio-osan maksaminen 20 vuoden työhistorian perusteella on päättynyt vuoden alusta voimaan tulleen työttömyysturvalain muutoksen takia. Henkilöille, joiden työsuhde päättyi ennen 1.1.2017, korotusosaa voitiin kuitenkin maksaa 30.6.2017 asti.

Maksaminen päättyi 1.7.2017 lukien, vaikka maksupäiviä olisi jäljellä enimmäisajasta. Ansiopäivärahan maksaminen jatkuu normaalisuuruisena.

Korotettua päivärahaa voi edelleen saada työllistymistä edistävien palveluiden ajalta.