Uutiskirjeen tilaajarekisteri

Sisältää selosteen käsittelytoimista ja tiedot rekisteröidyn informoimiseksi.
Tietosuoja-asetus (2016/679) 13, 14 ja 30 artiklat.

Päivitetty 18.3.2024 (versio 1.0)

1. Rekisterin nimi KOKO-kassan uutiskirjeen tilaajarekisteri
2. Rekisterinpitäjä Korkeasti koulutettujen kassa KOKO

Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki

puh. 09 4763 7600

sähköpostit: etunimi.sukunimi@kokokassa.fi

3. Rekisterin vastuuhenkilö Kassanjohtaja Outi Mäki, yhteystiedot yllä
4. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt Viestintävastaava Melina Argillander

Viestintävastaava Liisa Tikkanen

yhteystiedot yllä

5. Tietosuoja-vastaava Kehittämispäällikkö Kirsi Liikkanen, yhteystiedot yllä
6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste Käsittelyn tarkoituksena tiedottaminen ajankohtaisista aiheista kassan jäsenille, yhteistyökumppaneille ja muille kiinnostuneille.

Käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Rekisteröityihin ei kohdisteta automaattista päätöksenantoa tai profilointia.

7. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää kassan uutiskirjeen tilaajista seuraavat tiedot:

– nimi

– sähköpostiosoite

Rekisteri ei sisällä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja.

Tiedot poistetaan, kun rekisteröity peruu tiedotteen tilauksen tai rekisteröityä koskevien tiedotteiden lähettäminen lopetetaan.

8. Säännönmukaiset tietolähteet Tietoja voidaan lisätä rekisteriin yhteistyökumppanuuden perusteella tai henkilön omasta pyynnöstä.
9. Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset Rekisterinpitäjä ei luovuta yhteistyökumppaneiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
11. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteritietoja säilytetään Liana Technologies Oy:n ohjelmassa LianaMailer. Pääsy rekisteritietoja sisältäviin tietokantoihin on rajoitettu henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Palveluntuottaja hoitaa rekisterin varmistukset.
12. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan. Pyynnöt on osoitettava kirjallisena rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Jos pyynnön toteuttamisesta kieltäydytään, annetaan siitä kirjallinen kieltäytymistodistus.

–        Tietojen tarkastusoikeus: Henkilöllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tarkistaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot.

–        Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat virheelliset tiedot oikaistua tai puutteelliset tiedot täydennettyä.

–        Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterin perusteella lähetettävien tiedotteiden lähetys ja vaatia tietonsa poistettavaksi rekisteristä. Tiedotteet voi helpoimmin perua toimimalla tiedotekirjeen lopussa olevan ohjeen mukaisesti.

–        Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: koskee Tietosuoja-asetuksen mukaisia erityistilanteita.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on Tietosuoja-asetuksen valossa loukattu.