Yritystoiminta (UKK)

Tältä sivulta voit lukea vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin koskien yritystoimintaa.

Ilmoita yritystoiminnastasi TE-toimistoon ja lisäksi kassaan ensimmäisen päivärahahakemuksesi yhteydessä. TE-toimisto antaa yritystoiminnastasi kassaa sitovan työvoimapoliittisen lausunnon. Jos yritystoimintasi katsotaan päätoimiseksi, sinulle ei voida maksaa päivärahaa. Jos sen sijaan toiminnan katsotaan olevan sivutoimista, estettä päivärahan maksulle ei ole.

Lomautettujen kohdalla TE-toimisto ei tutki työllistymistä omassa yritystoiminnassa, jos lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen. Jos lomautus 1.1.2021 edelleen jatkuu, TE-toimisto tutkii asian ja antaa kassaa sitovan lausunnon yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuudesta. Kassaan tulee kuitenkin ilmoittaa tiedot mahdollisista yritystoiminnan tuloistasi.

Sivutoimisen yritystoiminnan tulot sovitellaan ansiopäivärahaan. Pitkään jatkuneen sivutoimisen yritystoiminnan tulot otetaan huomioon vahvistetun verotuspäätöksen mukaisesti. Jos sivutoiminen yritystoimintasi on kestänyt siten, että vahvistettu verotuspäätös ei sisällä sivutoimista yritystoimintaa vähintään 6 kuukauden ajalta, käytämme sovittelun perusteena omaa kirjanpitoosi perustuvaa erittelyä yritystoimintasi tuloista ja menoista. Jos yritystoimintasi on osakeyhtiömuotoinen, kassaan tulee toimittaa yrityksen kirjanpidon sijaan tieto yrityksestä ansiotuloina nostamistasi tuloista.

Lisätietoa yritystoiminnasta kohdista Ohjeet yrittäjälle ja Yritystoiminnan ja oman työn tulojen sovittelu.

Jos työskentelet laskutusosuuskunnan kautta, työttömyysturvassa sinun katsotaan olevan yrittäjä. Jos laskutusosuuskuntatyöskentelysi on sivutoimista, voit saada soviteltua päivärahaa. TE-toimisto antaa kassaa sitovan lausunnon, voidaanko sinulle maksaa ansiopäivärahaa laskutusosuuskuntatyöskentelyn ajalta. Ole tarvittaessa yhteydessä TE-toimistoon suunnitelmistasi ja jos aloitat työskentelyn, ilmoita siitä TE-toimistoon ja kassaan.

Jos teet töitä laskutusosuuskunnan kautta, kassaan tulee toimittaa sopimukset sovituista toimeksiannoista sekä palkkalaskelmat saaduista bruttotuloista. Tulot sovitellaan maksuajankohdan mukaan.

Kun aloitat päivärahan saajana yritystoiminnan, TE-toimisto antaa kassaa sitovan lausunnon, onko kyseessä sivu- vai päätoiminen yritystoiminta. Jos yritystoimintasi katsotaan päätoimiseksi, sinulle ei voida maksaa päivärahaa. Jos sen sijaan toiminnan katsotaan olevan sivutoimista, estettä päivärahan maksulle ei ole.

Sivutoimisen yritystoiminnan tulot sovitellaan ansiopäivärahaan. Lisätietoa yritystoiminnasta kohdasta Ohjeet yrittäjälle ja Yritystoiminnan ja oman työn tulojen sovittelu.

Kun aloitat päätoimisen yritystoiminnan, ansiosidonnaisen päivärahan maksu lakkaa. Ilmoita yritystoiminnasta kassaan ja TE-toimistoon. Yrittäjäaika ei kerrytä palkansaajakassan työssäoloehtoa, ja voit olla palkansaajakassan jäsen korkeintaan 18 kuukauden ajan päätoimisen yritystoiminnan aloittamisesta lukien. Jos yritystoimintasi lakkaa 18 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta, voit saada kassasta päivärahaa aiempaan palkansaaja-asemassasi kerryttämääsi työssäoloehtoon perustuen. Toisin sanoen päivärahan maksaminen jatkuisi siitä, mihin se jää yrittäjäksi alkaessasi.

Kannattaa myös harkita kassan vaihtoa yrittäjien työttömyyskassaan, jolloin turvaat ansiopäivärahaoikeutesi myös ensimmäisen 18 kuukauden yrittäjyyden jälkeen. Yrittäjä voi vakuuttaa itsensä esimerkiksi Yrittäjäkassassa (entinen SYT).

Lisätietoa palkansaajasta yrittäjäksi siirtymisestä kohdasta Ohjeet yrittäjälle.

Perheyrityksessä työskentelevä perheenjäsen katsotaan työttömyysturvassa palkansaajaksi, jos hänellä ei ole omistusosuutta tai määräysvaltaa yrityksestä. Yrittäjän perheenjäseneksi katsotaan puoliso (myös avopuoliso) ja yrittäjälle ylenevässä tai alenevassa polvessa sukua oleva samassa taloudessa asuva henkilö (vanhemmat, isovanhemmat, lapset ja lastenlapset).

Voit siis kuulua palkansaajien työttömyyskassaan ja saada samanlaista ansiosidonnaista työttömyysturvaa kuin muut palkansaajat. Täytät työssäoloehdon, kun olet ollut palkansaajakassan jäsenenä ei-omistavassa asemassa vähintään 12 kuukautta ja kerryttänyt perheyrityksessä työskennellessäsi työssäoloehtoa vähintään 52 kalenteriviikkoa 28 kuukauden sisällä. Työssäoloehtoa koskevat muut vaatimukset esimerkiksi työajan ja palkan suhteen ovat samat, kuin muillakin palkansaajilla.

Muista kuitenkin, että jos sinulla vähänkin omistusosuutta (yli 0 %) perheen yrityksestä, olet työttömyysturvassa yrittäjä.

Lisätietoa löydät kohdasta Yrittäjän määritelmä työttömyysturvassa.