Asiakasraadin tietosuojaseloste

Sisältää selosteen käsittelytoimista ja tiedot rekisteröidyn informoimiseksi.

Tietosuoja-asetus (2016/679) 13, 14 ja 30 artiklat.

Päivitetty 2.11.2021 (versio 1.0)

1) Rekisterin nimi Asiakasraadin rekisteriseloste
2) Rekisterinpitäjä Korkeasti koulutettujen kassa KOKO

Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki

puh. 09 4763 7600

www.kokokassa.fi

3) Rekisterin vastuuhenkilö Kassanjohtaja Outi Mäki, yhteystiedot kohdassa 2
4) Rekisterin yhteyshenkilö Viestintävastaava Melina Argillander, yhteystiedot kohdassa 2
5) Tietosuojavastaava Tietohallintopäällikkö Kirsi Liikkanen, kirsi.liikkanen(at)kokokassa.fi
6) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus KOKOn asiakkaat voivat ilmoittautua vapaaehtoisiksi asiakasraatiin. Asiakasraadit ovat osa palvelujen kehittämistä ja niissä asiakas voi osallistua kassan palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arvioimiseen. Asiakasraatiin osallistuessasi tietojesi käsittely perustuu suostumukseen. Asiakasraatiin ilmoittautuminen ei ole sitova, vaan voit myöhemmin kieltäytyä ehdotetusta haastattelusta tai kyselystä.
7) Rekisterin tietosisältö Voimme käsitellä antamiasi nimi- ja yhteystietoja:

-nimi

-osoite

-puhelinnumero

-sähköpostiosoite.

8) Säännönmukaiset tietolähteet Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään.
9) Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset Rekisterin tietoja luovutetaan vain rekisteröidylle itselleen sekä asianosaisen tai hänen laillisen edustajansa nimenomaisen suostumuksen perusteella taikka hänen tietojensa luovuttamiseen oikeuttavan lainsäädöksen perusteella.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä suoramarkkinointiin.

KOKO voi toiminnassaan käyttää alihankkijoita, joille luovutetaan tietoja tehtävän suorittamiseksi. Alihankkijoilta edellytetään vaitiolositoumuksen antamista.

10) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
11) Rekisterin suojauksen periaatteet Tietojen käsittelyä on rajoitettu siten, että tämän rekisteriselosteen mukaisia tietoja saavat käsitellä vain ne KOKOn palveluksessa olevat henkilöt, joiden työtehtävien hoitamisen kannalta ne ovat oleellisia sekä alihankkijoiden erikseen määrätyt henkilöt.

Kassan toimihenkilöillä on rekisteritietojen osalta salassapitovelvollisuus, joka jatkuu vielä palvelussuhteen päätyttyäkin.

Kassassa käytetään asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja tietojen suojaamiseksi väärinkäytöksiltä.

Asiakasraatia varten kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina niiden käyttötarkoituksen kannalta. Henkilötiedot poistetaan viimeistään vuoden kuluttua tietojen antamisesta.

12) Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan. Rekisteriä koskevat pyynnöt on toimitettava kassaan kirjallisena. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.  Jos pyynnön toteuttamisesta kieltäydytään, annetaan siitä kirjallinen kieltäytymistodistus.

 

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa asiakasraatia varten annettu henkilötietojen käsittelyn suostumus ottamalla yhteyttä viestinta(at)kokokassa.fi.

 

Henkilöllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot kassan rekisterissä ja pyytää mahdolliset virheet korjattaviksi. Tarkastuspyynnöt on toimitettava kassaan aina kirjallisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojaan poistettaviksi artiklan 17 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista artiklan 18 mukaisesti muun muassa tilanteessa, jossa rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden.

Rekisteröidyillä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen artiklan 20 kuvaamalla tavalla ja tilanteissa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on tietosuoja-asetuksen valossa loukattu.