Päivärahan maksaminen (UKK)

Tältä sivulta voit lukea vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin koskien päivärahan maksamista.

Päivärahahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Päiväraha voidaan maksaa, kun kaikki tarvittavat tiedot hakemuksen käsittelemiseksi ovat kassassa. KOKO-kassa maksaa työttömyyspäivärahoja jokaisena arkipäivänä. Kun maksu lähtee kassasta, se on tililläsi yhden tai kahden pankkipäivän kuluttua.

Ensimmäinen hakemus menee aina käsittelijälle käsittelyyn ja käsittelyaika riippuu kulloisestakin hakemusjonosta sekä siitä, onko hakemuksen liitteenä kaikki tarvittavat asiakirjat. Jatkohakemuksesi voi mennä maksatukseen ns. vakiomaksatuksessa, jolloin hakemuksen lähettämisestä päivärahan saapumiseen tilillesi menee vain kaksi pankkipäivää. Hakemuksen käsittelyyn ja 1-2 viikon käsittelyynottoaikaan on kuitenkin hyvä aina varautua, vaikka sinulla olisi mennyt aiempia hakemuksia vakiomaksatuksessa.

Tarkista ajantasainen tilanne etusivulta.

Päivärahasi suuruus lasketaan palkkatiedoistasi, jotka kassa saa yleensä suoraan tulorekisteristä. Hakemuksen käsittelyvaiheessa sinulta saatetaan pyytää palkkalaskelmia, jos tulorekisterin tiedot eivät ole riittävät.

Kassa ei tee ennakkolaskelmia päivärahan suuruudesta, vaan päiväraha lasketaan, kun haet kassasta päivärahaa. Kassan kotisivuilla on päivärahan suuruudesta suuntaa antava päivärahalaskuri.

Tarkempi selvitys päivärahan laskennasta löytyy osiosta päivärahan laskeminen.

Päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka eroaa saamastasi kuukausipalkasta, koska palkkaan tehdään ns. TyEL-vähennys (3,76 % vuonna 2024). Kaikki saamasi palkkaerät eivät myöskään vaikuta päivärahan suuruuteen, kuten esimerkiksi lomarahat ja verottomat tulot. Tarkempi selvitys palkkaerien vaikutuksesta löytyy osiosta päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka.

Työnantajalta saatu työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus (esim. kultainen kädenpuristus, tukipaketti ja kertakorvaus) estää ansiopäivärahan myöntämisen ajalle, jolle etuus jaksotetaan viimeisimmästä työsuhteesta saadun palkan perusteella. Jaksotuksen pituus lasketaan jakamalla saamasi korvaus keskimääräisellä päiväpalkallasi.

Yli kaksi viikkoa kestäneen kokoaikaisen työsuhteen perusteella maksettu lomakorvaus jaksotetaan viimeisimmästä työsuhteesta saadun palkan perusteella. Jaksotuksen pituus lasketaan jakamalla saamasi korvaus keskimääräisellä päiväpalkallasi.

Päättyneen kokoaikatyön lomarahoja ei jaksoteta ja ne eivät työsuhteen päättyessä vaikuta ansiopäivärahaasi. Osa-aikatyöstä tai yritystoimintana pidetystä työstä saadut lomarahat ja lomakorvaus kuitenkin sovitellaan maksupäivän mukaisesti.

Jaksotusajan jälkeen on 7 päivän omavastuuaika, jonka jälkeen päivärahan maksatus voi alkaa.

Maksetut päivät ja enimmäisaika käyvät ilmi eAsioinnissa Tilannetiedot-sivulla kohdasta Laskurit sekä viimeisimmästä päivärahasi maksuilmoituksesta.

Ennen ansiosidonnaisen päivärahan maksamista on omavastuuaika. Omavastuuaika on 7 täyttä työpäivää vastaava aika, jolta muutoin maksettaisiin päivärahaa.

Lisäksi työttömyyspäivärahan maksun estää myös karenssi, jaksotusaika ja yleiset ansiopäivärahaoikeuden rajoitukset. Jos olet hakenut kassasta päivärahaa ja syy päivärahan maksamatta jäämiseen on epäselvä, ota yhteyttä kassaan.

Jos sinulle maksetaan lasten kotihoidon tukea, se vähennetään saamastasi ansiopäivärahasta. Jos kotihoidon tuki maksetaan puolisollesi ja hän käy työssä esim. osa-aikaisesti, opiskelee tai hänellä on yritystoimintaa, hänen saamansa lasten kotihoidon tuki vähennetään sinun päivärahastasi.

Puolisollesi maksettava kotihoidon tukea ei vähennetä sinun ansiopäivärahastasi, jos

  • puolisosi hoitaa itse lapsia saamatta samalla päivärahaa
  • puolisosi on työtön, sillä silloin vähennys tehdään hänen päivärahastaan
  • puolisosi saa äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa kotihoidon tuen lisäksi.

Jos perheesi saa kotihoidontukea, tulee kassaan toimittaa Kelan päätöksen liitteenä kotihoidontukea koskeva selvitys.

Jos saat kokoaikatyön palkkaan perustuvaa vuosiloma-ajan palkkaa, kyseisiltä lomapäiviltä ei makseta päivärahaa. Jos sen sijaan palkka perustuu osa-aikatyön palkkaan, päiväraha maksetaan  soviteltuna päivärahana. Lue lisää vuosiloman vaikutuksesta päivärahaan täältä.

Päivärahahakemukseen tulee merkitä päivät, jolloin olet vuosilomalla. Toimita kassaan loma-ajan palkkalaskelma, kun saat sen.

Ansiopäivärahaa maksetaan enintään viideltä arkipäivältä viikossa, ja hakiessasi päivärahaa kuukauden hakujaksoissa, maksuun tulevan ansiopäivärahan suuruus vaihtelee kuukauden arkipäivien lukumäärän mukaan.

Etenkin loppuvuonna kannattaa myös tarkistaa verokorttisi tuloraja: jos verokorttiin merkitty tuloraja on jo ylittynyt, 31.12. asti ansiopäiväraha maksetaan lisäprosentilla. Voit tarvittaessa pyytää muutosverokortin etuutta varten verottajalta. Lisätietoa ansiopäivärahan verotuksesta: Ansiosidonnaisen päivärahan verotus

Maksettavan ansiopäivärahan määrään vaikuttavat myös esim. mahdolliset muiden sosiaalietuuksien, lapsikorotuksen tai soviteltavan tulon muutokset.

Päivärahan suuruutta ei määritellä uudelleen alle 26 viikkoa kestävän työsuhteen perusteella. Jokainen työssäoloehdon täyttävä viikko kerryttää kuitenkin uutta työssäoloehtoasi ja KOKO-kassa merkitsee nämä viikot työssäolorekisteriisi. Jos sinulla on jo aiemmin kertyneitä työviikkoja, työssäoloehtosi saattaa täyttyä. Työssäoloehtosi täyttyy uudelleen, kun sinulle on kertynyt yhteensä 26 vähintään 18 työtuntia sisältävää kalenteriviikkoa.

Kun työssäoloehtosi täyttyy uudelleen:
- päivärahasi suuruus lasketaan uudelleen
- otetaan uusi omavastuuaika
- enimmäismaksuaika nollataan

Päivärahan suuruutta ei lasketa uudelleen, jos päivärahasi uusi enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edellisen enimmäisajan alkamisesta ja päivärahan suuruus on silloin laskettu. Myöskään uutta omavastuuaikaa ei oteta, jos edellinen omavastuuaika on otettu vuoden sisällä. Ansiopäivärahan enimmäisaika kuitenkin nollataan aina työssäoloehdon täyttyessä.

Päivärahan maksaminen voi alkaa uudelleen, kun sinulle kertyy 26 kalenteriviikkoa työssäoloehdon täyttävää työtä. Uuteen työssäoloehtoon ei kuitenkaan voida ottaa sellaisia työviikkoja, jotka on käytetty edellisen työssäoloehdon laskennassa tai jotka ovat niin kauan aikaa sitten tehtyjä töitä, että ne eivät mahdu tarkastelujakson sisään. Päivärahan lakkautuspäätöksessä lukee, kuinka monta työssäoloehtoa täyttävää viikkoa sinulle on kertynyt päivärahasi enimmäisajan täyttymiseen mennessä.

Kun työssäoloehtosi täyttyy, voit saada uudelleen päivärahaa. Jos esimerkiksi jäät työttömäksi tai teet osa-aikatyötä etkä ole varma onko työssäoloehtosi täyttynyt, voit ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi ja lähettää kassaan ansiopäivärahahakemuksen liitteineen 2 viikon työnhaun jälkeen, jolloin kassa tarkistaa työssäoloehtosi täyttymisen.

Henkilökohtaisella veronpalautuksella ei ole vaikutusta ansiopäivärahaan.