Päivärahan maksaminen (UKK)

Tältä sivulta voit lukea vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin koskien päivärahan maksamista.

Päivärahahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Päiväraha voidaan maksaa, kun kaikki tarvittavat tiedot hakemuksen käsittelemiseksi ovat kassassa. KOKO-kassa maksaa työttömyyspäivärahoja jokaisena arkipäivänä. Kun maksu lähtee kassasta, se on tililläsi kahden pankkipäivän kuluttua.

Ensimmäinen hakemus menee aina käsittelijälle käsittelyyn ja käsittelyaika riippuu kulloisestakin hakemusjonosta sekä siitä, onko hakemuksen liitteenä kaikki tarvittavat asiakirjat. Jatkohakemuksesi voi mennä maksatukseen ns. vakiomaksatuksessa, jolloin hakemuksen lähettämisestä päivärahan saapumiseen tilillesi menee vain kaksi pankkipäivää. Hakemuksen käsittelyyn ja 1-2 viikon käsittelyynottoaikaan on kuitenkin hyvä aina varautua, vaikka sinulla olisi mennyt aiempia hakemuksia vakiomaksatuksessa.

Tarkista ajantasainen tilanne etusivulta.

Päivärahan suuruus lasketaan palkkatiedoista, jotka toimitat kassaan ensimmäisen päivärahahakemuksen liitteenä. Kassa ei tee ennakkolaskelmia päivärahan suuruudesta, vaan päiväraha lasketaan, kun haet kassasta päivärahaa.

Kassan kotisivuilla on päivärahan suuruudesta suuntaa antava päivärahalaskuri. Tarkempi selvitys päivärahan laskennasta löytyy osiosta päivärahan laskeminen.

Päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka eroaa saamastasi kuukausipalkasta, koska palkkaan tehdään ns. TyEL-vähennys (4,40 % vuonna 2023). Kaikki saamasi palkkaerät eivät myöskään vaikuta päivärahan suuruuteen, kuten esimerkiksi lomarahat ja verottomat tulot. Tarkempi selvitys palkkaerien vaikutuksesta löytyy osiosta päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka.

Työnantajalta saatu työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus (esim. kultainen kädenpuristus, tukipaketti ja kertakorvaus) estää ansiopäivärahan myöntämisen ajalle, jolle etuus jaksotetaan viimeisimmästä työsuhteesta saadun palkan perusteella. Jaksotuksen pituus lasketaan jakamalla saamasi korvaus keskimääräisellä päiväpalkallasi. Lomarahoja ja lomakorvausta ei jaksoteta ja ne eivät työsuhteen päättyessä vaikuta ansiopäivärahaasi.

Jaksotusajan jälkeen on 5 päivän omavastuuaika, jonka jälkeen päivärahan maksatus voi alkaa.

 

Ennen ansiosidonnaisen päivärahan maksamista on omavastuuaika. Omavastuuaika on 5 täyttä työpäivää vastaava aika, jolta muutoin maksettaisiin päivärahaa.

Lisäksi työttömyyspäivärahan maksun estää myös karenssi, jaksotusaika ja yleiset ansiopäivärahaoikeuden rajoitukset. Jos olet hakenut kassasta päivärahaa ja syy päivärahan maksamatta jäämiseen on epäselvä, ota yhteyttä kassaan.

Jos sinulle maksetaan lasten kotihoidon tukea, se vähennetään saamastasi ansiopäivärahasta. Jos kotihoidon tuki maksetaan puolisollesi ja hän käy työssä esim. osa-aikaisesti, opiskelee tai hänellä on yritystoimintaa, hänen saamansa lasten kotihoidon tuki vähennetään sinun päivärahastasi.

Puolisollesi maksettava kotihoidon tukea ei vähennetä sinun ansiopäivärahastasi, jos

  • puolisosi hoitaa itse lapsia saamatta samalla päivärahaa
  • puolisosi on työtön, sillä silloin vähennys tehdään hänen päivärahastaan
  • puolisosi saa äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa kotihoidon tuen lisäksi.

Jos perheesi saa kotihoidontukea, tulee kassaan toimittaa Kelan päätöksen liitteenä kotihoidontukea koskeva selvitys.

Jos saat kokoaikatyön palkkaan perustuvaa vuosiloma-ajan palkkaa, kyseisiltä lomapäiviltä ei makseta päivärahaa. Jos sen sijaan palkka perustuu osa-aikatyön palkkaan, päiväraha maksetaan  soviteltuna päivärahana. Lue lisää vuosiloman vaikutuksesta päivärahaan täältä.

Päivärahahakemukseen tulee merkitä päivät, jolloin olet vuosilomalla. Toimita kassaan loma-ajan palkkalaskelma, kun saat sen.

Maksetut päivät ja enimmäisaika käyvät ilmi päivärahan maksuilmoituksesta ja eAsioinnin tilannetietojen kertymät-kohdasta.

Päivärahan maksaminen voi alkaa uudelleen, kun sinulle kertyy 26 kalenteriviikkoa työssäoloehdon täyttävää työtä. Uuteen työssäoloehtoon ei kuitenkaan voida ottaa sellaisia työviikkoja, jotka on käytetty edellisen työssäoloehdon laskennassa tai jotka ovat niin kauan aikaa sitten tehtyjä töitä, että ne eivät mahdu tarkastelujakson sisään. Päivärahan lakkautuspäätöksessä lukee, kuinka monta työssäoloehtoa täyttävää viikkoa sinulle on kertynyt päivärahasi enimmäisajan täyttymiseen mennessä.

Kun työssäoloehtosi täyttyy, voit saada uudelleen päivärahaa. Jos esimerkiksi jäät työttömäksi tai teet osa-aikatyötä etkä ole varma onko työssäoloehtosi täyttynyt, voit ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi ja lähettää kassaan ansiopäivärahahakemuksen liitteineen 2 viikon työnhaun jälkeen, jolloin kassa tarkistaa työssäoloehtosi täyttymisen.

Henkilökohtaisella veronpalautuksella ei ole vaikutusta ansiopäivärahaan.