17.5.2023

Jag ska gå i pension. Hur anmäler jag det till kassan?

Du kan anmäla att du går i pension vid din sista ansökan eller med ett meddelande via eKommunikationen. Vill du avsluta ditt medlemskap i kassan så att det upphör vid början av din pensionering ska du alltid skicka in en skriftlig anmälan till kassan.

16.5.2023

Hur ansöker jag tilläggsdagar (s.k. pensionssluss) och är jag berättigad till dem?

Du behöver inte separat ansöka om tilläggsdagar utan du kan skicka som vanligt ansökningar till arbetslöshetskassan. Handläggaren undersöker automatiskt om du har rätt till tilläggsdagar när maximitiden på 500 dagar uppfylls. Inget separat beslut fattas om tilläggsdagar. Uppgifter om att maximitiden på 500 dagar överskridits visas av betalningsmeddelandet och...

20.6.2017

Jag använder tilläggsdagar för inkomstrelaterad dagpenning och vill gå i förtida ålderspension utan förtidsminskning. Hur ska jag gå till väga?

Om du använder dagpenningens tilläggsdagar och ska gå i förtida ålderspension skriver arbetslöshetskassan ut ett intyg om dagpenningens tilläggsdagar. Intyget behöver du när du ansöker om pension. Du får intyget på begäran. Vi skickar intyget till dig och du ska själv lämna in det till pensionsförsäkringsbolaget.

20.6.2017

Jag kommer att börja arbeta heltid och ansöker sedan inte längre om inkomstrelaterad dagpenning. Hur ska jag gå till väga?

Informera arbets- och näringsbyrån om att du har fått ett nytt jobb. Om du börjar ett heltidsarbete som varar längre än 2 veckor kan du ansöka om dagpenning fram till att jobbet börjar. Ansökan om dagpenning kan i detta fall skickas för en kortare tid än vanligt,

20.6.2017

Jag fick inkomstrelaterad dagpenning direkt innan jag gick på moderskapsledighet. Nu upphör min föräldrapenningsperiod. Hur ska jag gå till väga?

Efter moderskaps-/föräldraledigheten kan du ansöka om dagpenning på nytt. Du har rätt till dagpenning ifall övriga villkor uppfylls, om

  • den maximala utbetalningstiden på 300, 400 eller 500 dagar inte har uppnåtts,
  • du har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån direkt efter moderskaps-/föräldraledigheten och
  • du har varit medlem i kassan...

20.6.2017

Jag har tidigare fått arbetslöshetsdagpenning från kassan. Jag arbetade några månader men arbetet tog slut. Hur ska jag gå till väga? Kommer min dagpenning att ändras? Kommer en ny självrisktid att tillämpas?

Anmäl dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån senast den första arbetslöshetsdagen. Du kan ansöka om dagpenning i perioder om minst 4 veckor. Skicka till kassan en kopia av anställningsavtalet och ett löneintyg för anställningsperioden som bilaga till ansökan. Skicka också meddelandet om uppsägning om du hade en tillsvidareanställning.

20.6.2017

Jag har avtalat med arbetsgivaren om att avsluta min anställning och jag blir arbetslös. När får jag dagpenning och hur mycket?

Om du ingår ett avtal med din arbetsgivare om att anställningen ska upphöra ger arbets- och näringsbyrån ett utlåtande huruvida tillvägagångssättet ska leda till karens. Utlåtandet är bindande för kassan. Om arbetsgivaren i samband med att anställningen upphör ger dig en ersättning,

20.6.2017

Får jag karens innan den första dagpenningen betalas ut?

Du får karens, det vill säga tidsperiod utan ersättning, om du exempelvis säger upp dig från ditt arbete utan att ha ett arbetskraftspolitiskt godtagbart skäl. Karensen bestäms av arbets- och näringsbyrån, och beslutet är bindande för kassan.

Karens förväxlas ofta med kassans självrisktid.

20.6.2017

Jag vill ansöka om inkomstrelaterad dagpenning. Hur ska jag gå till väga?

Anmäl dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån senast den första dagen du är utan arbete eller permitterad. Du betraktas som arbetslös först från och med den dag du anmäler dig som arbetssökande. När det har gått 2 veckor av din jobbsökningstid kan du skicka den första ansökan till...

20.6.2017

Har jag rätt till dagpenning?

För att du ska få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning ska du uppfylla medlemsvillkoret och arbetsvillkoret. Du ska ha varit

  • medlem i en arbetslöshetskassa i minst 26 veckor och
  • arbetat minst 18 timmar per vecka under 26 kalenderveckor (må –