Coronakrisen och förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

De tidsbegränsade ändringarna avseende självrisktiden, maximitiden och arbetsvillkoret träder i kraft 15.4.

De tidsbegränsade ändringarna avseende självrisktiden, maximitiden och arbetsvillkoret för arbetslöshetsförsäkringen godkändes av riksdagen 9.4.2020. Lagen är i kraft 15.4.–6.7.2020.

Lagändringen gör det möjligt att betala arbetslöshetsersättning till arbetslösa och permitterade även under den fem dagar långa självrisktiden. Ändringen avser personer som har sin första självriskdag under 16.3.–6.7.2020.

Dagpenning som har betalats för permittering som började 16.3.2020 eller senare räknas under 16.3.–30.6.2020 inte in i maximitiden för dagpenning på 300–500 dagar. Maximitiden för andra personer som får arbetslöshetsdagpenning fortsätter dock att löpa som tidigare.

För att kunna få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning måste man uppfylla arbetsvillkoret och medlemskapsvillkoret. Nu räcker det med 13 kalenderveckor för att uppfylla arbetsvillkoret, om den sökande inte uppfyller det normala arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor. Arbete som räknas in i arbetsvillkoret måste ha utförts under minst en kalendervecka efter 1.3.2020 och den första utbetalningsdagen för inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning ska vara senast 3.7.2020. Medlemskapsvillkoret är i så fall 13 veckor.

Det halverade arbetsvillkoret gäller även för företagares familjemedlemmar som inte är delägare i företaget. Deras arbetsvillkor halveras från 52 kalenderveckor till 26 kalenderveckor. Även medlemskapsvillkoret halveras till 26 veckor.

Behöver den som permitterats eller blivit uppsagd ta hänsyn till ändringarna vid ansökan om förmåner?

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning sker på samma sätt som tidigare. Anmäl dig omgående i början av permitteringen eller arbetslösheten som arbetssökande i TE-byråns nättjänst. Du kan ansöka om dagpenning hos KOKO-kassan en vecka efter det att du blivit permitterad eller arbetslös.

Lagändring avseende permitterades företagande och studier

Riksdagen godkände den 30 mars en lagändring enligt vilken arbets- och näringsbyråerna inte utreder permitterades företagande eller studier. Lagändringen trädde i kraft den 1 april.

Syftet med ändringen är att påskynda behandlingen av permitterades ansökningar om arbetslöshetsersättning. Permitterade har i och med lagändringen inte heller någon skyldighet att upprätta en sysselsättningsplan eller att medverka i de tjänster som tillhandahålls av TE-byråerna.

Permitterade måste även framgent registrera sig som arbetssökande vid en TE-byrå. Permitterade måste också ta emot arbete som erbjuds av arbetsgivaren.

Dessutom trädde följande ändringar i arbetsavtalslagen i kraft den 1 april: Arbetsavtalslagens tidsperiod på 14 dagar för meddelande om permittering förkortas ner till fem dagar, och visstidsanställda kan permitteras på samma villkor som fast anställda.

Ändringarna är tillfälliga. De gäller för permitteringar som inleds 16.3.2020 och senare och gäller till och med 31.7.2020.

Det är viktigt att den som ägnar sig åt företagande kommer ihåg att arbetsvillkoret för permitterade fortfarande måste uppfyllas genom arbete som löntagare. Den som har arbetat som företagare uppfyller inte arbetsvillkoret för löntagare, varmed inkomstrelaterad dagpenning inte kan utbetalas.

Företagarnas rätt till arbetslöshetsersättning vid coronasmitta

Riksdagen godkände den 6 april en tidsbegränsad lagändring enligt vilken företagare kan få arbetsmarknadsstöd från FPA när inkomsten från företagandet minskar p.g.a. corona.

Inkomstgränsen för att få arbetsmarknadsstöd är 1 090 euro per månad för varje person som arbetar som företagare inom företaget. Ändringen är i kraft 16.3. – 30.6.2020. Arbetsmarknadsstöd söks hos FPA.

När det gäller inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning har det inte gjorts några ändringar i arbetslöshetsförsäkringen för företagare. Inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning kan även framgent betalas till företagare som uppfyller arbetsvillkoret om företagandet har avslutats, arbetet som företagare har upphört eller företagandet har varit kortvarigt eller en bisyssla.